DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETTE BULUNAN

ALACAKLI             : A….. B…. (T.C.:………)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

ŞİKAYET EDİLEN

BORÇLU                  : C…. D…. (T.C.:……..)

ADRES                    

TALEP KONUSU   : Müvekkile olan taahhüdünü ihlal eden borçlunun hapis cezası ile cezalandırılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Borçlu C…. D…’nin müvekkil A…. B…’ye olan borcunu ödememesi üzerine, tarafımızca Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası (EK-1) üzerinden icra takibi başlatılmıştır.

Söz konusu takibin kesinleşmesiyle borçlu, icra müdürü huzurunda ve tarafımızın muvafakatiyle borcun belirlenecek bir müddetle ödemeyi taahhüt etmiştir. Buna göre borçlu ../../…. Tarihinden itibaren aylık 000,00TL ödeyerek borcunu ödemeyi taahhüt etmiştir. Tarafımızca, borçluya kabul muhtırası (EK-2) gönderilerek bu taahhüt teklifi kabul edilmiştir.

Borçlu, ödenmesi gereken taksitlerine karşılık haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte ödememiştir. Böylelikle İİK 340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun cezalandırılması için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (340. maddesi ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Kabul muhtırası, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Taahhüdünü ihlal eden şüpheli borçlu C….. D….’nin İİK ilgili hükümleri uyarınca hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 24/09/2021

 Şikâyetinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                   

 

 

 

Call Now Button