CEZA HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

KARŞILIKSIZ ÇEK SAVUNMA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SANIK                       :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                     

MÜDAFİİ                  :Avukat Burak Cem Tosun–Avukat Deniz İpek Bayram

ADRES                      

MÜŞTEKİ                : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

TALEP KONUSU   : 

AÇIKLAMALAR

Müşteki C….. D…. ve müvekkil A….. B….. arasında, müvekkilin müştekiye olan borcuna istinaden bir adet …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çek (EK-1) keşide edilmiştir.

Müşteki tarafından, bu çek süresi içerisinde bankaya ibraz edildiğinde 000,00 TL’lik kısmının karşılıksız olduğu görülmüş; çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür. Bedeli ödenemeyen söz konusu çekten doğan alacakların tahsili amacıyla müşteki tarafından, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası üzerinden müvekkil aleyhine takip başlatılmış (EK-2) ve Mahkemenize başvurarak, karşılıksız çek keşide etmek suçundan müvekkilin cezalandırılması talep edilmiştir.

Dosyadaki tüm belge ve bilgiler incelendiğinde, suçun manevi unsurlarının oluşmadığı ve müvekkilin cezalandırılmasına yetebilecek maddi olguların mevcut olmadığı görülecektir.

Müvekkilin, çekin karşılıksız çıkması hususunda hiçbir kastı yoktur. 2020 yılının başından beri süregelen Covid-19 Pandemisi, dünyada ve ülkemiz ekonomisinde olağandışı etkilere sebebiyet vermiştir. Birçok vatandaşımız gibi müvekkilin işleri de sekteye uğramış; pandemi öncesinde keşide edilen söz konusu çek, karşılıksız kalma ihtimali yokken düzenlenmişse de pandemi etkileri sebebiyle müvekkilin elinde olmayan durumlar neticesinde karşılıksız kalmıştır. Müvekkilin borç batağı içerisinde bulunduğu bu zor durum onu, hiçbir kastı olmamasına rağmen ticari ilişkilerinde hiç istemediği bir hale sokmuştur.

Çekin ibraz süresi içerisinde karşılığının bulunmaması, müvekkilin kontrolü dahilinde ve kast ile gerçekleşmemiştir. Dünyanın ve ülkemizin hazırlıksız yakalandığı bu talihsiz durum neticesinde, müvekkilin eli ve avucundaki çoğu şey tükenmiş; müvekkil çeki karşılayamayacak duruma düşmüştür. Müvekkilin düştüğü bu zor durum karşı yan şikayetçiye bildirilmiş ve süre istenmişse de, müşteki bu talebi reddedip çeki bankaya ibraz etmiş; çek karşılıksız kalmıştır. Müşteki bu durum üzerine, müvekkilin hiçbir kastı olmamasına rağmen Mahkemenize şikâyette bulunmuştur.

Açıklanan bu sebeplerle, müvekkilin kendisine itham edilen suçu işlemiş olması mümkün değildir. Müvekkil kast ile hareket etmemiştir. Müvekkilin mal varlığı ve dosyaya sunulan banka hesap hareketleri (EK-3) incelendiğinde de hiçbir kastı olmadığı iddiamız açığa çıkmış olacaktır. Müvekkil pandemi dönemine kadar ticari ilişkilerinde büyük bir titizlik ve ticari bilinçle hareket etmiştir. İçerisine düştüğü bu durum tamamen kendisinin elinde olmayan sebeplerle, kastı ve kusuru olmaksızın gerçekleşmiştir.

Mahkemenizce ülkemizin bulunduğu bu zor koşullar ve de suçun manevi unsurunun vuku bulmaması göz önünde bulundurulduğunda, şikâyetin reddedilmesi gerekirken kabul edilerek müvekkilin sanık sıfatına sokulması, yasaya ve usule uygun düşmemektedir. Müvekkilin atılı suçtan beraat etmemesi, kendisinin ticari sıfatını daha da kötü etkileyecek ve ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilecektir.

Müştekinin bu yöndeki iddialarının hiçbirini kabul etmediğimizi bildiriyoruz. Müvekkilin hiçbir kastı ve kusuru bulunmadığından ve suçun manevi unsurları bu yönüyle vuku bulmadığından, Mahkemenizce atılı suçtan beraatına karar verilmesi gerekmektedir.

 HUKUKİ SEBEPLER   : 5941 Sayılı Çek Kanunu ( 5. maddesi ve diğer tüm maddeler), TCK, CMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çek( çek aslı İcra Müdürlüğü kasasındadır), Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Müvekkil sanığa ait banka kayıtları ve malvarlığı dökümü, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Yukarıda açıklanan SAVUNMALARIMIZIN KABULÜ ile müşteki C….. D….’nin açmış olduğu davanın REDDİNE,

2- Karşılıksız çek keşide etmek suçundan müvekkil A….. B…..’nin BERAATINA,

3- Yargılama harç ve giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 23/09/2021

 

Sanık A…. B…… Müdafii

 

 

 

Call Now Button