AİLE HUKUKU

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  

DAVA KONUSU   : TMK 166/4 uyarınca Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması) Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Taraflar evlendikleri tarihten beri … Ankara adresinde bulunan aile konutunda ikamet etmektedirler.

Davalı evlilikleri boyunca müvekkili çocuk gibi azarlayarak, hakaretler ederek müvekkili küçük düşürücü tavırlar takınmıştır. Davalı müvekkile hiçbir zaman saygı göstermemiş; onun bir birey olduğunu görmezden gelmiştir. Evlerine misafir geldiğinde dahi bu durumu önemsemeden insanların önünde müvekkile hakaretler ederek onu küçük düşürmeye çalışmıştır.

Bu evliliğin artık çekilmez hale gelmesiyle müvekkil Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas (EK-1) sayılı dosyasıyla davalı aleyhine boşanma davası açmış, sonrasında da davalı tarafından karşı bir dava ikame edilmiştir. Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarih,  …./… Esas …./… Karar Sayılı İlamı (EK-2)  ile hem Asıl Davanın hem de Karşı Davanın REDDİNE karar verilmiştir. Taraflarca karara karşı kanun yoluna başvurulmuşsa da karar onanmıştır (EK-3). Bu suretle Davanın Reddi Kararı,  ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir.

Taraflar kararın kesinleşmesinden bu yana hiçbir şekilde bir araya gelmemişler ve ortak hayatı yeniden tesis etmemişlerdir. TMK m. 166/4 demektedir ki: “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Taraflar ilamın kesinleştiği tarihten bu yana bir daha bir araya gelmediklerinden, ortak hayat kurma imkanları bulunmadığından ve boşanma ilamının kesinleşmesi üzerinden 3 yıl geçmiş bulunduğundan, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi için iş bu dava ikame olunmuştur.

Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasının incelenmesiyle de görülecektir ki davalı, taraflar arasında yaşanan olaylara ve iş bu boşanma davasının açılmasına, tamamen tek taraflı kusuru ile neden olmuştur. Davalının müvekkile karşı olan davranışları müvekkil için evlilik birliğini çekilmez hale getirmiştir.

TMK madde 175 “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” Demekte olup boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş olan müvekkilin, anılan karar ile de sabit olduğu üzere evliliğin bitmesinde ağır kusurlu olan davalı yandan yoksulluk nafakası isteme hakkı doğmuştur.

Müvekkilin gelir seviyesi, davalının gelir seviyesine göre oldukça azdır. (Mahkemenizce tarafların SGK Gelir sorgularının yapılmasını talep ediyoruz EK-4) Davalının ağır kusuruyla evliliğin bitmesi ile hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan müvekkilin yoksulluğa düşmüş olduğu ve maddi desteğe ihtiyaç duyduğu Mahkemenizce SGK Gelir sorgularının yapılması ile de açıkça görülecektir.

Müvekkil, davalı ile ayrı yaşamaya başladığı ilk dönemden ve sonrasında boşanma davasının ilk açıldığı tarihten bu yana çok ciddi ekonomik sıkıntılar içinde kalmıştır. Her ne kadar Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasında hüküm altına alınan bir tedbir nafakası var olsa da bu nafakanın müvekkilin yaşamını sürdürebilmesi için yeterli olmadığı ortadadır. Bu nedenlerle, davalı tarafından müvekkil yararına aylık 000,00 TL tedbir nafakası ödenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK 166-175, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası, Taraflara ait SGK gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davacı müvekkil için aylık 000,00 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesine,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.05.05.2022

 

Davacı Vekili

 

daha önceden eşler arasında açılmış bir boşanma davasının red ile sonuçlanması ve kesinleşmiş olması, daha önceden red ile sonuçlanan boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, daha önceki boşanma davasının kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl süre geçmesi, eşler arasında ortak hayatın kurulamamış olması, genel boşanma nedeni, kaç yıl geçmeli, mutlak boşanma nedeni, ortak hayatın yeniden kurulamaması, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasında özel durumlar, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasının şartları, tmk 166/4, türk medeni kanunu madde 166/4

Call Now Button