GAYRİMENKUL HUKUKU

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhtarname Örneği

Ankara, 05.05.2022

ANKARA (   ) NOTERLİĞİ

Kanalı İle

İHTARNAME

İHTAR EDEN (KİRAYA VEREN)  :A… B… (TC Kimlik No: …)

                                                           ADRES

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF (KİRACI)                :C… D… (TC Kimlik No: …)

                                                           ADRES

KONU: Fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, kiracısı olduğunuz, yukarıda adresi yazılı konutun aylık … TL kira bedelinin ve yan gideri olan toplam … TL aidat borcunun ödenmesi, aksi takdirde akdedilen kira sözleşmesinin tarafımızca feshedileceği ve aleyhinize tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR
1-
……………. adresinde bulunan, müvekkil A… B…’ye (kiraya veren) ait taşınmazda, …/../…. tarihli kira mukavelesi gereği, aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

Kira sözleşmesinin Hususi Şartlar başlığı içerisindeki ( ) Maddesi ve Türk Borçlar Kanunu madde 315 uyarınca, kiralanın yan gideri olan …. TL aidat bedelini ödemekle mükellef olmaktasınız.

2- Akdedilen kira sözleşmesi ve Borçlar Kanunu m. 315 uyarınca, her ayın … aylık … TL kira bedelini ve kiralanın yan gideri olan …. TL aidat bedelini ödemekle mükellef olmanıza rağmen, …… aylarına ait kira bedelleri ve …. Aylarına ait aidat bedelleri tarafınızca ödenmemiştir. Toplamda … TL birikmiş kira borcunuz ve site yönetimi tarafından tarafımıza bildirilen toplam …. TL aidat borcunuz bulunmaktadır.

3- Türk Borçlar Kanunu Madde 315 demektedir ki: “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Anılan madde ve aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca, … aylarına ait toplam … TL kira bedelini ve … aylarına ait toplam … TL aidat bedelini ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde müvekkile ödemeniz, ödemediğiniz taktirde sözleşmenin tarafımızca feshedileceği ve hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükletileceğini ihtar ederiz.

İSTEM SONUCU:

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde, … TL kira bedelini ve toplam … TL birikmiş aidat bedelini ödemeniz; ödememeniz halinde kira sözleşmesinin tarafımızca feshedileceğini ve hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye davası açacağımızı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtar ederiz. Saygılarımızla.

İhtar Eden Kiraya Veren A… B… Vekili

 

SAYIN NOTER, 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 05.05.2022

EKİ: Onanmış Vekaletname

Kira borcu nedeniyle ihtarname örneği, noterlik ihtarname, kira borcunun ödenmesi için ihtarname, kiracıya ihtarname, TBK 315, kiracıya yapılan ihtar sözlü olarak yapılabilir mi, kiracıya çıkması için ihtarname ne zaman çekilir, kiracıyı çıkarmak için ihtarname nasıl çekilir, kira ne kadar gecikirse ihtar çekilir, kiracıya kaç ay önceden haber vermeli, kiracı ev kirasını kaç gün geciktirebilir, kiracıya yapılan ihtar sözlü olarak yapılabilir mi, ev kirası en geç ne zaman ödenir, ev kirası ne kadar gecikebilir, 2 ay kira ödenmezse ne olur

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button