Yeni Malikin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi

Ankara, 13.05.2022

ANKARA (   ) NOTERLİĞİ

Kanalı İle

İHTARNAME

İHTAR EDEN

(KİRAYA VEREN)  :A… B… (TC Kimlik No: …)

                                    ADRES

VEKİLİ                      :Av. Burak Cem Tosun – Av. Deniz İpek Bayram

KARŞI TARAF

(KİRACI)                    :C… D… (TC Kimlik No: …)

                                      ADRES

KONU                     : Yeni iktisap ve ihtiyaç sebebiyle tahliye talebidir.

AÇIKLAMALAR
……………. adresinde bulunan taşınmazı, eski malik ile yapmış olduğunuz …/../…. tarihli kira mukavelesi gereği, aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak kullanmaktasınız.

Müvekkil A… B… söz konusu taşınmazı Ankara Tapu Müdürlüğünün,  ../../…. Tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi ile eski malikten satın almış bulunmaktadır. Müvekkil bu taşınmazı bizzat kendi yerleşmek amacıyla satın almıştır ve üzerine kayıtlı başka bir taşınmazı yoktur.

TBK madde 351 demektedir ki: “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.”

Anılan madde gereğince işbu ihtarnamenin elinize ulaşmasından itibaren en geç 6 aylık süre içerisinde taşınmazı tahliye ederek müvekkile teslim etmenizi, aksi halde 6 aylık yasal sürenin sonunda fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla hakkınızda Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye davası açacağımızı ve yapılacak yargılama giderlerinin tarafınıza yükletileceğini ihtar ederiz.

Bununla birlikte tarafınıza tanınan bu 6 aylık süre içerisinde muaccel olan aylık kira bedelini önceki kontratınızda belirtilen düzen içerisinde müvekkile ait IBAN hesabına (TR…..) yatırmanızı talep ederiz. Saygılarımızla.

 

İhtar Eden Kiraya Veren A… B… Vekili

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 13.05.2022

EKİ: Onanmış Vekaletname

 

 

 

yeni iktisap nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası ne zaman açılır, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname ne zaman yapılır, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtar zorunlu mu, ihtiyaç halinde tahliye davası ne kadar sürer, tahliye kararından sonra ne yapılır, kiracıya çıkarmak için ihtarname ne zaman çekilir, noterden ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı, ihtarname olmadan dava açılır mı, kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir, kiracıya kaç ay önceden haber vermeli, yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi, TBK 351

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button