GAYRİMENKUL HUKUKUYARGI KARARLARI

ELBİRLİĞİ HALİNDE MALİK OLUNAN BİR TAŞINMAZDA PAYDAŞLARDAN HER BİRİ TEK BAŞINA, ORTAK TAŞINMAZDAN YARARLANMASINA ENGEL OLAN ORTAK VEYA ORTAKLAR ALEYHİNE ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI AÇABİLİR

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi 22.01.2019 Tarih, 2018/2784 Esas, 2019/674 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Asıl ve birleşen dosyada davacılar vekili, 151 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 330/3760 payının tarafların ortak murisi..’ın 19/05/1997 yılında ölümü ile mirasçılarına intikal ettiğini, dava konusu taşınmaz üzerinde 8 dairesi ve 2 eklenti dairesi olan bina bulunduğunu, vekil edenlerinin ecrimisil ve kira bedellerinin tespiti yönünden … 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/714 Esas sayılı dosyasında dava açtıklarını , bu davada alınan bilirkişi raporunda taşınmaz üzerinde bulunan dairelerden kimlerin faydalandığının ve dairelerin aylık kira getirisinin tespit edildiğini ancak sözkonusu davada intifadan men koşulu yerine getirilmediğinden ecrimisil taleplerinin ret edildiğini, bu kez söz konusu davanın açılması sebebiyle intifadan men şartının gerçekleşmiş olduğunu, davalıların dava konusu taşınmaz üzerindeki binadan hisselerinin üzerinde bir gelir sağladıklarını belirterek 15.938,00 TL ve 13.364,00 TL ecrimisil bedelinin davalılardan yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, bilirkişi raporu üzerinden davasını ıslah etmiştir.

Asıl ve birleşen dosyada davalılar, davacıların dava konusu yerlerden kira aldıklarını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davacıların asıl davadaki taleplerinin ıslah edilen miktarlar üzerinden kabulü ile davacı … yönünden 6.503 TL ecrimisil bedelinin, davacı … yönünden 6.503 TL ecrimisil bedelinin ve davacı … yönünden 5.312,66 TL ecrimisil bedelinin ait olduğu dönemlerin sonundan itibaren işleyecek değişen oranlarda yasal faizi ile davalı …’dan tahsili ile davacılara verilmesine, davacıların birleşen davadaki taleplerinin ıslah edilen miktarlar üzerinden kısmen kabulü ile davacı … için 5.361 TL, davacı … için 5.361 TL ve davacı … için 4.394,70 TL ecrimisil bedelinin ait olduğu dönemlerin sonundan itibaren işleyecek değişen oranlarda yasal faizi ile davalı …’dan tahsili ile davacılara verilmesine, davacı …’nın fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş hüküm asıl ve birleşen davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.

Tüm dosya içeriği ve toplanan delillerden, dava konusu 151 ada 18 parsel sayılı taşınmazın arsa niteliği ile davacılar, davalılar ve dava dışı pay malikleri adına paylı mülkiyet şeklinde tapuda kayıtlı olduğu, binada kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulu olmadığı, mahkemece yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporuna göre, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ana binada 8, eklenti binada 2 daire olmak üzere toplam 10 daire bulunduğunun tespit edildiği, eldeki davacılar tarafından, eldeki asıl ve birleşen dava dosyasındaki davalılara karşı aynı taşınmaza ilişkin kira bedelinin tespiti ve ecrimisil davası açıldığı, bu dosyada da yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporunda, davacıların hepsinin birer daire olmak üzere toplam 3 daireden yararlandıklarının, davalıların ise birer daireyi kendileri için geriye kalan 5 daireyi de kiraya vermek sureti ile kullandıklarının tespit edildiği ve dairelerin kira bedellerinin bu tespitler ışığında belirlendiği, yine davacılar … ve … tarafından, davalılar aleyhine dava konusu taşınmaz hakkında sonraki dönem için ecrimisil davası açıldığı ve davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu taşınmazda taraflar paydaştırlar. Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan her zaman payına vaki elatmanın önlenmesini ve/veya ecrimisil isteyebilir. Elbirliği mülkiyetinde de paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan ortaklar aleyhine ecrimisil davası açabilir. Ancak, o paydaşın, payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı veya kullanılabileceği bir kısım yer varsa açacağı ecrimisil davasının dinlenme olanağı yoktur. Yerleşmiş Yargıtay içtihatlarına ve aynı doğrultudaki bilimsel görüşlere göre payından az yer kullandığını ileri süren paydaşın sorununu, kesin sonuç getiren taksim veya ortaklığın satış yoluyla giderilmesi davası açmak suretiyle çözümlemesi gerekmektedir.

Somut olaya gelince, mahkemece dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binada davacıların kullandıkları bağımsız bölüm olup olmadığı ya da binadaki tüm bağımsız bölümlerin tamamının davalılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı tam olarak araştırılmamıştır. Şöyle ki, davacıların davalılara karşı açtığı kira bedelinin tespitine ilişkin dava dosyasında, bilirkişi raporunda, davacıların kullandığı 3 daire olduğu belirtilmiş, davacılar işbu bilirkişi raporunu delil olarak göstermiş, eldeki dosyadaki bilirkişi raporunda da, bu rapordaki tespitler esas alınmıştır. Bununla birlikte, dosyadaki tanık beyanlarının incelenmesinde de, davacı tanığı …, binanın tamamının davalılar tarafından kullanıldığını davacıların kendisine bildirdiğini, diğer bir davacı tanığı …, binayı erkek kardeşlerin kullandığını beyan etmiş iken davalı tanıkları ise, binadaki dairenin kullanımına ilişkin bir beyanda bulunmamıştır. Görüleceği üzere, tespit dosyası, davacıların beyanları ve dinlenen tanık beyanları bir arada değerlendirildiğinde, dava konusu binada davacıların kullandıkları daire olup-olmadığı hüküm kurmaya yeterli derecede tespit edilememiş, yine her ne kadar mahkemece davacılar … ve …’in eldeki davalılara karşı açtığı bir sonraki döneme ilişkin ecrimisil davasında ki tanık beyanları da değerlendirmeye alınmış ise de, bu tanık beyanları da eldeki dava dosyasında ki tanık beyanları ile benzer olup, hüküm kurmaya elverişli görülmemiştir.

Hal böyle olunca, mahkemece yapılacak iş, yerinde yeniden keşif yapılarak yukarıdaki ilkeler uyarınca inceleme yapılması, davacıların kullandıkları ya da kullanabilecekleri bir yer olup olmadığının her türlü tereddütten uzak olarak belirlenmesi, davacıların kullandıkları bağımsız bölümler olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıdaki ilkeler uyarınca ecrimisil davasının dinlenme olanağı olmadığından davanın reddine, aksi halde toplanmış ve toplanacak deliller çerçevesinde bir karar verilmesi olmalıdır.

SONUÇ: Davalılar vekilinin temyiz itirazları yukarıda açıklanan nedenle yerinde olduğundan kabulüyle, usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalılar vekilinin sair temyiz itirazları ile yargılama giderlerine ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK’un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 22/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button