DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

İTİRAZIN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ANKARA (…) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 İcra Müdürlüğü        : Ankara 1.İcra Müdürlüğü 2021/12345 Esas Sayılı Dosya

 İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYEN

DAVACI                   :A…….. B……. (T.C:……………..)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   :C…………… D…………. (T.C:……………..)

VEKİLİ                     :Av. A…….. B……..

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :…………….. TL

T.KONUSU              :Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan …/…./2021 tarihli itirazın iptali, takibin devamına karar verilmesi ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

 Davalı (İcra Dosyasının Borçlusu) tarafından Ankara 1.İcra Müdürlüğü’ nün 2021/12345 E. sayılı dosyası kapsamında tebliğ edilen ödeme emrine karşı süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine İcra Müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiş, söz konusu karar ve borçlu tarafın itiraz dilekçesi tarafıma tebliğ edilmiş olup; 1 yıllık süre içerisinde işbu davamı ikame etmekteyim.

AÇIKLAMALAR

Davalı tarafın İcra Müdürlüğü’ ne yapmış olduğu itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki 01.01.2020 tarihinde davalıya tarafıma ait ekte belgelerini sunduğum ürün teslim edilmiş, faturası da kendisine gönderilmiştir. Sevk işlemlerine ve faturanın iletildiğine ilişkin tebliğ ve belgeler ektedir. Fatura içeriğine davalı tarafından itiraz edilmemiş fakat ödeme işlemi de süresi içerisinde davalı tarafından yapılmamıştır.

Davalı taraf tüm ihtarlarıma rağmen borcunu ödememiş olduğundan dolayı kendisi hakkında Ankara 1.İcra Müdürlüğü’ nün 2021/12345 E. sayılı dosyası kapsamında takibe geçilmiş olup; davalı tarafından ödeme emrine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz edilmiştir.

İlaveten, takip konusu meblağ davalı tarafça gayet iyi bir şekilde bilinmekte olup, aynı zamanda likid bir alacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER:İcra İflas Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vs. ilgili mevzuat

DELİLLER              :İcra Müdürlüğü dosyasının celbi, …/…/… tarihli fatura, sevk belgeleri, mail yazışmaları, tanık, bilirkişi raporu, yemin, keşif vs. tüm delail.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1-Davamızın KABULÜNE, İtirazın İPTALİNE ve TAKİBİN DEVAMINA

2-Asıl alacağın %20’ sinden aşağı olmamak üzere, davalı aleyhine İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE

3-Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasını karar verilmesini talep ederim.

  

DAVACI (ALACAKLI)/VEKİLİ

 EKLER:

1-Faturalar, sevk belgeleri, ödeme emrine itiraz dilekçesi, mail çıktıları 

 

 

 

Call Now Button