DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİNE

HACZİN KALDIRILMASINI

İSTEYEN

DAVACI (BORÇLU) :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                   

DAVALI(ALACAKLI): C….. D…. (T.C.:………..)asasdasda

ADRES                      

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan taşkın hacze itirazlarımızın sunumu ve söz konusu haczin kaldırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Alacaklı tarafından davacı müvekkil A….. B….. aleyhine Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatılmış, takibin kesinleşmesiyle de müvekkilin malları haczedilmiştir.

İİK 85. Maddesine göre; “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır malları ile taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.”denmektedir. Buna rağmen alacaklı tarafından başlatılan takip ile kötü niyetli olarak, alacaklara yetecek miktardan fazlasına haciz konmuş; taşkın haciz gerçekleştirilmiştir.

Yasaya ve usule aykırı söz konusu haczin taşkınlığının tespit edilmesi maksadıyla tarafımızca, davalı alacaklı C….. D…. aleyhine Ankara …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/….. Esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açılmıştır. Mahkemece görülen yargılama sonucunda haklı davamızın kabulüne hükmedilmiştir.

Kararda takibin haksız ve kötü niyetli olduğu belirtilmiş; takibin iptaline, müvekkilin borçlu olunmadığının tespitine, icra veznesindeki paranın davacı müvekkile derhal iadesine ve davalının % 40 kötü niyet tazminatı ödemesine karar verilmiştir.

Yapılan haciz işlemi hukuka aykırıdır. Takibin haksız ve kötü niyetli olmasının yanında, haczin devamını gerektiren bir neden de kalmamıştır. Bu nedenle hacze konu mallar üzerindeki haczin kaldırılması için Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (85 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Ankara …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/….. Esas sayılı dosyası celbi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle, Ankara …İcra Müdürlüğü’nün 2021/…. E. Sayılı dosyası ile yapılan TAŞKIN HACZİN KALDIRILMASINI saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11/09/2021

                                                                  

    Haczin Kaldırılması Talebinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                   

 

 

 

 

 

 

Call Now Button