DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (     ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTİHKAK İDDİASINA

İTİRAZ EDEN         : B…. C…. (T.C.:……….)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan hacze karşı sunulan istihkak iddiasına itirazlarımızın sunumudur.

 AÇIKLAMALAR

Alacaklı müvekkil tarafından ikame edilen, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası (EK-1) ile dosyanın borçlusu D…. E….’nin mallarına haciz konması kararı kesinleşmiş; ../../…. tarihinde haciz işlemi yapılırken müvekkilin alacağının tahsili için borçlunun ikamet adresindeki mallar haczedilmiştir.

Borçlu D…. E…. tarafından ../../…. tarihli dilekçe Müdürlüğünüz dosyasına sunulmuş; bu dilekçe ile haczedilen malların mülkiyetinin kendisine değil, üçüncü şahıs A….. B…..’ye ait olduğunu iddia etmiştir. İşbu dilekçeye konu mesnetsiz iddialara süresi içerisinde itiraz etme hususu tarafımıza hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Haciz işlemi dosya borçlusunun ikamet ettiği ……………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde gerçekleşmiştir. İcra emri bu adrese tebliğ edilmiştir ve borçlunun ikamet adresi de burasıdır. Dolayısıyla üçüncü şahsın yaptığı istihkak iddiasına bu yönüyle itiraz ediyoruz.

Her ne kadar haciz işlemi sırasında itiraz edildiği iddia edilmişse de, işlem gerçekleşirken ne dosya borçlusu ne de herhangi bir kişi tarafından hacze konu malların dosya borçlusuna ait olmadığı iddiasında bulunulmamıştır. Üçüncü şahıs bu iddiası ile de aynı diğer iddiası gibi yalnızca icra takibinin geri bırakılmasını sağlamak amacındadır.

Dosya borçlusu ile istihkak iddiasında bulunan üçüncü şahıs arasında icra takibinin geri bırakılmasını sağlamak amacıyla bir danışıklılık olduğu açıktır. Bu nedenle, İİK 97 uyarınca, süresi içerisinde, dosyanın … İcra Mahkemesi Hakimliğine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (97 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Hacze konu mallara ilişkin faturalar, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle, Ankara …İcra Müdürlüğü’nün 2021/…. E. Sayılı dosyasının … İcra Mahkemesi Hakimliğine gönderilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 10/09/2021

                        İstihkak İddiasına İtiraz Eden

                                                                       B…. C…. Vekili       

 

 

 

 

Call Now Button