DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

BORÇLUNUN İSTİHKAK İDDİASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (     ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTİHKAK İDDİASINDA

BULUNAN  

BORÇLU                  :A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan hacze karşı istihkak iddiamızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR

Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası (EK-1) ile dosyanın borçlusu müvekkil A….. B…..’nin mallarına haciz konması kararı kesinleşmiş; ../../…. tarihinde haciz işlemi yapılırken alacaklı D…. E…. alacağının tahsili için mülkiyeti müvekkil A….. B…..’ye ait olmayan malları haczettirmiştir.

Haciz işlemleri, icra işlemlerinden haberdar olmayan B…. C….’nin malları geçici olarak müvekkilin elinde bulunmakta iken gerçekleşmiştir. Haciz işlemi sırasında, söz konusu malların dosya borçlusu olan müvekkile değil üçüncü şahıs B…. C….’ye ait olduğu ve müvekkilin söz konusu mallarla hiçbir ilgisi bulunmadığı müvekkil tarafından ısrarla belirtilmişse de malların haczine engel olunamamıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere,  ../../…. tarihinde haciz yapılan mallarla müvekkilin hiçbir ilgisi yoktur. İşbu dilekçe ekinde sunduğumuz faturalardan (EK-2) da görüleceği üzere hacze konu mallar, B…. C….’ye aittir.

Bu nedenle, İİK 97 uyarınca, müvekkilin haczi öğrendiği tarih olan haciz işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren, süresi içerisinde, haczedilen mallar üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (97 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Hacze konu mallara ilişkin faturalar, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle, Ankara …İcra Müdürlüğü’nün 2021/…. E. Sayılı dosyası ile yapılan HACİZİN KALDIRILMASINI saygılarımızla arz ve talep ederiz. 09/09/2021

                                                                      İstihkak İddiasında Bulunan Borçlu

A…. B…… Vekili

                                     

 

 

 

 

Call Now Button