GAYRİMENKUL HUKUKU

Yeni Malikin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES             

DAVA DEĞERİ       :

TALEP KONUSU    : Kiralananın Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

 AÇIKLAMALAR

Davalı C….. D…., ……………. adresinde bulunan taşınmazı, eski malik ile yapmış olduğu …/../…. tarihli kira mukavelesi (EK-1) gereği, aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak kullanmaktadır.

Müvekkil A… B… söz konusu taşınmazı Ankara Tapu Müdürlüğünün,  ../../…. Tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi (EK-2) ile eski malikten satın almış bulunmaktadır (tapu belgesi işbu dilekçe ekinde sunulmuştur EK-3). Müvekkil bu taşınmazı bizzat kendi yerleşmek amacıyla satın almıştır ve üzerine kayıtlı başka bir taşınmazı yoktur.

Müvekkil taşınmazı kendi ihtiyacı için kullanacağından, Ankara ( ) Noterliğinin ../../…. Tarih … Yevmiye numaralı ihtarnamesiyle (EK-4), TBK madde 351 gereğince davalıya 6 aylık bir süre vererek bu süre sonunda taşınmazı tahliye etmesini talep etmiştir. Bu ihtarname ile ‘ihtarnamenin davalının eline ulaşmasından itibaren en geç 6 aylık süre içerisinde taşınmazı tahliye ederek müvekkile teslim edilmesi, aksi halde 6 aylık yasal sürenin sonunda fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı hakkında Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye davası açılacağı ve yapılacak yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletileceği ve tanınan bu 6 aylık süre içerisinde muaccel olan aylık kira bedelinin önceki kira kontratında belirtilen düzen içerisinde müvekkile ait IBAN hesabına yatırılması’ ihtar edilmiştir.

Kanun gereğince davalıya verilen 6 aylık süre ../../…. Tarihinde dolmuş olmasına rağmen davalı konutu terk etmemektedir. Davalı ile şifahen yapılan görüşmelerde davalı evden çıkmayacağını belirtmiş; bu husus işbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz mesaj kayıtlarından (EK-4) da görülmektedir.

 Dava konusu taşınmaza müvekkilin ihtiyacı olduğundan ve davalıya usulünce verilen yasal süre dolduğundan Mahkemenizce kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : TBK madde 351 ve diğer tüm ilgili maddeler, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, Ankara Tapu Müdürlüğünün  ../../…. Tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi, Tapu belgesi, Ankara ( ) Noterliğinin ../../…. Tarih … Yevmiye numaralı ihtarnamesi, Mesaj kayıtları, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Tanık ve Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Davamızın KABULÜNE,

2-Kiralanan Yerin Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesi ve Boş Olarak Teslimine,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 16/05/2022

Davacı

A…. B…… Vekili

                                      

 

 

yeni iktisap nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası ne zaman açılır, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname ne zaman yapılır, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtar zorunlu mu, ihtiyaç halinde tahliye davası ne kadar sürer, tahliye kararından sonra ne yapılır, kiracıya çıkarmak için ihtarname ne zaman çekilir, noterden ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı, ihtarname olmadan dava açılır mı, kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir, kiracıya kaç ay önceden haber vermeli, yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi, TBK 351

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button