AİLE HUKUKU

Ziynet Alacağı (Düğün Takıları) Davası

Ziynet Alacağı (Düğün Takıları) Davası

Ziynet Eşyası Nedir?

Süs, bezek anlamına gelen ziynet, günümüzde daha çok, düğünlerde çiftlere takılan ve maddi değeri olan her türlü takı anlamında kullanılmaktadır. Dikkat edilecek olursa, doğrudan geline takılan takı denilmemiş olup hem geline hem de damada takılan altın bilezik, kolye, küpe vs. nin hepsi ziynet eşyası (düğün takısı) sayılmaktadır.

Ziynet Eşyası Kişisel Mal mıdır, Edinilmiş Mal mıdır?

Ziynet eşyası bir kişisel maldır. Türk Medeni Kanunu’ ndan doğrudan ziynet eşyası veya düğün takısı kelimeleri kullanılmamakta olup, bu noktada Türk Medeni Kanunu 226.madde bize yol göstermektedir.

Madde 226 – Her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır.

Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.

Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler. Bu noktada Ziynet alacağı davasının boşanma gerçekleşmeden de talep edilebildiği düşünüldüğünde, ziynet eşyasının bir kişisel eşya olduğu açıktır. Zira edinilmiş mallar üzerindeki hakkın talep edilebilmesi içim mal rejiminin sonlanması gerekmekte olup, ziynet eşyasının (düğün takılarının) talep edilebilmesi için mal rejiminin sonlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Ziynet Eşyası Kime Aittir

Ziynet eşyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun Yerleşmiş içtihatları ve en son verdiği 23.01.2020 T., 2017/2-2065 E., 2020/46 K. Sayılı kararına göre kadına ait varsayılır. Gelin veya damadın ailesi, yakınlarının, gelin veya damada takmış olmasının bir önemi bulunmamakta olup, karine olarak kadına ait oldukları varsayılır. Bu karinenin aksi ispat edilebilir olup, aksinin ispat edilmesi, ziynetin erkeğe veya her iki tarafa da ait olduğuna dair bir anlaşmanın bulunması veyahut erkeğe ya da her iki tarafa da ait olduğuna dair bir örf adetin bulunması, bunun da deliller ile kanıtlanması ile mümkündür. Aksi takdirde ziynet eşyası kadına ait sayılacaktır.

Ziynet Alacağı Davası Şartları Nelerdir

Usulüne Göre Açılmış Bir Dava (Müstakil Bir Dava Veya Boşanma Davası İle Birlikte Talep Edilebilir) Olmalıdır

-Ziynet Eşyasının (Düğün Takılarının) Varlığı Kanıtlanmalıdır

-Ziynet Eşyasının (Düğün Takılarının) Davalı Tarafta Kaldığı Kanıtlanmalıdır

Usulüne Göre Açılmış Bir Dava (Müstakil Bir Dava Veya Boşanma Davası İle Birlikte Talep Edilebilir) Olmalıdır

Ziynet Alacağı (Düğün Takısı) Davası mal rejimi sona ermeden açılabileceği gibi, mal rejimi sona erdikten sonra da açılabilir. Boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi, boşanma davasından ayrı bir dava olarak da talep edilebilir. Ancak Ziynet alacağı talebi boşanma davası ile birlikte yapılmışsa boşanma davasının ferisi niteliğindeki diğer taleplerden farklı olarak ekstra harç ödenmesi gerekmektedir. Zira Ziynet alacağı talebi, boşanmanın feri taleplerinden bir değildir.

Ziynet Eşyasının (Düğün Takılarının) Varlığı Kanıtlanmalıdır

Buradaki kanıtlamadan maksat, ziynet eşyalarının var olduğu ve davacı (kadına) ait olduğunun kanıtlanmasıdır . Daha önce belirttiğimiz üzere, ziynet eşyası aksine bir kanıt olamadıkça, kadının kabul edilir. Ancak örf adete veyahut yapılan bir anlaşmaya göre erkeğe veyahut her iki tarafa birlikte verilmiş olabilir. Bu noktada davacı tarafın ziynet eşyasının varlığını kanıtlaması ve davalı tarafın da ziynet eşyasının davacıya takılmadığını, bu yönde örf-adet veyahut anlaşma olduğunu kanıtlayamamış olması gerekmektedir.

Ziynet eşyalarının (düğün takıları) varlığı noktasında düğün videoları, tanıklar, düğünde takılan takılara ilişkin listeler, satın alma belgeleri ve tanık anlatımları delil olarak kullanılabilecektir.

Ziynet Eşyasının (Düğün Takılarının) Davalı Tarafta Kaldığı Kanıtlanmalıdır

Ziynet eşyaları genellikle, küçük ve taşınması kolay eşyalar olduklarından, hayatın olağan akışında kadın üzerinde taşındığı veyahut götürüldüğü varsayılır. Ancak davacı kadın, daha çok evi terk ederken ziynet eşyasını yanında götürmekte olup, davalı eş tarafından ziynet eşyası alıkonulmuş, götürülmesine engel olunmuş olabilir. Bu noktada davacı taraf, davalı tarafça kendisine mani olunduğunu ispatlamak durumunda olacaktır. Veyahut ziynet eşyasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda, davalı tarafta kaldığı kabul edilir.

Ziynet Alacağı Davası Ne Zaman Açılır

Ziynet alacağı davasında, dava konusu düğün takıları var oldukça her zaman dava açılabilir. Ancak dava konusu takılar ortada yok ise, bulunamamışsa, satılarak bedeli harcanmış ise, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresi vardır. Ziynet eşyaları ortadan kayboldu ise artık eşyanın kendisi talep edilemeyecek, bedeli talep edilebilecektir.

Ziynet Alacağı Davası Boşanma Davası ile Birlikte Açılabilir mi?

Ziynet alacağı davası boşanma davası ile birlikte açılabilir. Açılan boşanma davasına karşı açılan karşı dava ile birlikte de açılabilir. Veyahut bu iki davadan da bağımsız olarak ayrı bir dava olarak açılabilir.

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

ziynet alacağı, ziynet alacağı davası, ziynet davası, ziynet eşyası alacağı davası, aile mahkemesi, aile hukuk, medeni hukuk, türk medeni kanunu, evlilik öncesi davalar, nişan davaları, nişan bozma nedeniyle tazminat, nişan bozma nedeniyle maddi tazminat, nişan bozma nedeniyle manevi tazminat, aile hukuku, velayet hukuku, vesayet hukuku, nafaka hukuku, aile mahkemesi, aile mahkemesi davası, boşanma, boşanma davası, nafaka, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, nafaka davası, tedbir nafakası davası, yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, aile konutu, aile konutu şerhi, tazminat davası, maddi tazminat, manevi tazminat, mal rejimi, mal rejimi hukuku, mal rejiminin tasfiyesinden doğan davalar, katkı payı alacağı, katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, değer artış payı, iddet süresi, anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, akıl hastalığı nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma, zina nedeniyle boşanma, hayata kast nedeniyle boşanma, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, küçük düşürücü bir suç işleme nedeniyle boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma, pek kötü davranılması nedeniyle boşanma, hediyelerin geri verilmesi, takıların geri verilmesi, nişan masraflarının iadesi, nişan yeri masrafının iadesi, nişan bozulursa tazminat alabilir mi, nişanlılık davaları hangi mahkeme, nişan hangi durumlarda bozulur, nişanın bozulması için yapılan anlaşma nedir, nişan bozma hakkı devredilir mi, nişanın anlaşarak bozulması durumunda aşağıdaki taleplerden hangisi davaya konu olabilir, nişanın sona ermesine bağlı dava haklarının zamanaşımı süresi nedir, erkek nişanı atarsa ne olur, nişan atınca altınlar kimde kalır, nişanlılık nedir, nişan akdi ne demek, nişanlanmanın anlaşma yoluyla sona erdirilmesi ne bağlanan sonuç nedir, nişanlanma nasıl sona erer, nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesi midir, alışılmışın dışındaki hediyeler nelerdir, nişanı erkek tarafı atarsa takılar verilir mi, ziynet davası ne zaman açılır, ziynet alacağı nasıl ispatlanır, ziynet alacağı davası belirsiz alacak davası olarak açılabilir mi, ziynet alacağı kısmi açılır mı, düğünde takılan ziynet eşyaları kime aittir, boşanma ve ziynet eşyaları davası birlikte istenebilir mi, ziynet alacağı davası kime karşı açılır, ziynet eşyaları nasıl talep edilir, ziynet eşyası alacağı kesinleşmeden icraya konulabilir mi, ziynet alacağı tanıkla ispat edilir mi, kişisel eşyanın iadesi davası nedir

Call Now Button