AİLE HUKUKU

Aile Konutu Şerhi Konulması Dava Dilekçesi

ANKARA (   ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI         : A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES               : 

VEKİLİ              :

DAVALI              :C… B… (T.C.:…………)

ADRES                :

D.KONUSU : Dava konusu taşınmazın aile konutu olarak tahsis edilerek ve tapuya aile konutu şerhi konulması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C… B… evli olup yıllardır tapu kayıtlarını ekte sunduğumuz (EK-1) …… adresindeki ….İli, …..İlçesi, …….. Ada, …Parsel, .. Kat, …. No.lu dairede birlikte yaşamaktadırlar. Bu konut davalı eşin üzerinde kayıtlı olup, aile yıllardır bu evde yaşamaktadır. Nüfus kayıt bilgileri ve ikametgâh bilgileri işbu dilekçe ekinde mahkemenize sunulmaktadır. (EK-2)

Davalı ve davacı arasında her ailede olabilecek birtakım anlaşmazlıklar meydana gelmiş ve davalı aile konutunu terk etmiş ve bir süredir birlikte olduğu ….’in yanına yerleşmiştir. Sonrasında Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla (EK-3) boşanma davası açmış ancak davası reddedilmiştir. Taraflar boşanmamış olup, evlilik birliği halen devam etmektedir.

Davalı eş devamlı olarak müvekkili evden çıkması için aramakta ve evi satacağı yönünde söylemlerde bulunmaktadır. Davalı aile konutunu satmak istemektedir. Tanık anlatımları ile de açıkça ortaya konulacağı üzere, davaya konu taşınmaz müvekkil ve çocuğunun yıllardır yaşadıkları yer olup gidecek başka bir yerleri yoktur.

TMK m.194/3 demektedir ki: “Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.” Anılan madde gereğince müvekkil bu konut üzerine aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkına haizdir; fakat ….. Tapu Müdürlüğü’ ne yapılan ………… tarihli başvurumuz ekte sunduğumuz ………… tarihli yazı ile reddedilmiştir.

Davalı eşin mülkiyetinde olan bu konut ailenin, müvekkil ve müşterek çocuğun yıllardır yaşamakta olduğu aile konutu olup müvekkil ve davalı arasındaki evlilik birliği de sonlanmamış olduğundan, davaya konu aile konutu üzerine Mahkemenizce tedbir şerhi konulmasını bu hususta Tapu Müdürlüğü’ ne ivedilikle müzekkere yazılmasını talep ederiz.

DELİLLER: Tapu kayıtları, ikametgah kayıtları, nüfus kayıtları, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası, tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK m.194, HMK, İlgili Mevzuat

TALEP SONUCU: Yukarıda izah edilen nedenlerle,

1.Davamızın ve tüm taleplerimizin kabulüne,

2.…… adresindeki ….İli, …..İlçesi, …….. Ada, …Parsel, … Kat, …. No.lu taşınmazın Aile Konutu olarak tahsisine ve Tapu Müdürlüğü’ ne ivedilikle müzekkere yazılarak bu şekilde tapuya Aile Konutu şerhi düşülmesine

3.Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 22/02/2023

 

Davacı A….. B….. Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

 

aile konutu şerhi konulması nasıl yapılır, aile konutu şerhi nasıl sona erer, aile konutu şerhi olan ev satılır mı, aile konutu şerhi hangi hallerde konulur, aile konutu şerhi neyi amaçlar, aile konut şerhi ne zaman kalkar, boşanmada aile konutu kime kalır, aile konutu şerhi mahkemeden istenir mi, aile konutu şerhi boşanınca kalkar mı

Call Now Button