GAYRİMENKUL HUKUKUYARGI KARARLARI

AYNEN BÖLÜNEREK PAYLAŞTIRMANIN (TAKSİMİN) MÜMKÜN OLMASI DURUMUNDA BÖLÜNEN PARÇALARIN DEĞERLERİNİN BİRBİRİNE DENK DÜŞMEMESİ HALİNDE EKSİK DEĞERDEKİ PARÇAYA PARA (İVAZ) EKLENEREK DENKLEŞTİRME SAĞLANIR. PAYDAŞLAR ARASINDA ANLAŞMA OLMADIKÇA HAKİM KENDİLİĞİNDEN BAZI TAŞINMAZLARIN BİR KISIM PAYDAŞLARA, KALANIN DİĞER PAYDAŞLARA VERİLMESİ ŞEKLİNDE AYNEN BÖLÜNEREK PAYLAŞTIRMAYA KARAR VEREMEZ

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi 02.07.2018 Tarih, 2016/8590 Esas, 2018/4990 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulü ile dava konusu taşınmazda ortaklığın ivaz ilavesiyle aynen taksim suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Paydaşlığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve … arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para (ivaz) eklenerek denkleştirme sağlanır. Paydaşlar arasında anlaşma olmadıkça hakim kendiliğinden bazı taşınmazların bir kısım paydaşlara, kalanın diğer paydaşlara verilmesi şeklinde aynen bölünerek paylaştırmaya karar veremez.

Aynen bölünerek paylaştırma (taksim) halinde teknik bilirkişiye ifraz projesi düzenlettirilerek bu projeye göre taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise ilgili belediyeden, belediye dışında ise İl İdare Kurulundan bölüşmenin (taksimin) mümkün olup olmadığı sorulur.

Belediye Encümeni veya İl İdare Kurullarınca 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun bulunması halinde onaylanması gereken ifraz projesinde kimlere nerelerin verileceği, bu konuda paydaşlar aralarında anlaşamazlarsa hakim huzurunda kura çekilerek belirlenir.

Onay makamından olumsuz cevap gelmesi halinde paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi gerekir.

Dava konusu parselin ivaz ilavesiyle de olsa aynen taksimi ve mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen teknik bilirkişinin krokili raporunda A ile gösterilen yerin yola terkinde tarafların rızası gerekir.

Somut olayda; davalı duruşmada aynen taksim ve yola terk hususunda muvafakatinin olmadığını bildirmiştir. Bu halde yola terk için tüm tarafların rızası bulunmadığından aynen taksim ile paydaşlık giderilemez.

Mahkemece davacının ikinci kademede talebi olan satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 02.07.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button