CEZA HUKUKU

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 188 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU VE CEZASI

İlgili Kanun Maddeleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 188.madde

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

Madde 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.(2)

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Etkin pişmanlık

Madde 192- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.”

Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Nedir?

Uyuşturucu Madde Türkiye’ nin de taraf olduğu 1961 tarihli TEK sözleşmesinde: “doğal veya sentetik olsun, I ve II numaralı cetvellerde anılan maddeleri ifade eder. “ şeklinde tanımlanmış ve I ve II numaralı cetvelde yer alan maddeler sözleşmenin sonunda belirtilmiştir. Bunlar,

1 No. lu cetvelde bulunan uyuşturucu maddelerin listesi :

ACETYLMETHADO L (acétoxy-3 diméthylamine-6 diphényl-4,4 heptane)

ALLYLPRIDIN E (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)

ALFHACETYLMETHADO L (alpha-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl4,4 heptane)

ALPHAMEPRODIN E (alpha-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4

pipéridine) , ı

ALPHAMETHADO L (alpha-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)

ALPHAPRODIN E (alpha-diméthyl-3,3 phényl-4 propionoxy-4 pipériidne)

ANILERIDIN E (para-aminophénéthyl-L phenyl-4 pipéridine carboxylique-4 asidinin ethyl esteri)

BENZETHIDIN E (benzyloxy-2 ethyl)-1 phenyl-4 pipéridine carboxylique-4 asidinin ethyl esteri

ZENZYLMORPHIN E benzyl-3 morphine)

BETACETYLMETHADO L (bêta-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4

heptane)

BETAMEPRODIN E (bêta-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)

BETAMETHADO L (bêta-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)

BETAPRODIN E (béta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)

CANNABI S (Kannabis), RESIN E D E CANNABI S (Kannabis Reçinesi),

EXTRAIT S E T TEINTURE S D E CANNABI S (Kannabis hülâsa ve

tentürleri).

CETOBEMIDON E méta-hydroxyphényl-4 methyl-1 propionyl-4 pipéridine)

CLONITAZEN E (para-chlorbenzyl-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole)

COCA , FEUILL E (Koka yaprağı)

COCAIN E (Kokain) (benzoylecgonine’in methyl esteri)

CONCENTR E D E PAILL E D E PAVO T (Teksif edilmiş haşhaş kellesi

usaresi) (Alkaloidlerinden bir hülâsa temini amaciyle bi r ameliyeye

tâbi tutulan «Haşhaş kellesi» nden elde edilen madde ^

DESOMORPHIN E (dihydrodésoxymorphine)

DEXTROMORAMID E ( ( + ) [móthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidlnyl-1)

-4 butyl]-4 morpholine)

DIAMPROMID E (N-[ (móthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanilide)

DIETHYLTHIAMBUTEN E (diéthylamino-3 di-(thiényl-2′)-l,l buténe-1)

¡DIHYDROHORPHINE

DIMENOXADO L (diméthylaminoéthyl-2 éthoxy-1 diphányl-1,1 acétate)

DIMEPHEFTANO L (dimáthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)

DIMETHYLTHIAMBUTEN E (diméthylamlno-3 di-(thiényl-2′) buténe-1)

BUTYRAT E D E DIOAFHETYL E (imorpholino-4 diphényl-2,2 butyrate

d’éthyl)

DIPHENOXYLAT E (cyano-3 diphenyl-3,3 propyl)-1 phenyl-4 pipéridine

carboxylique-4 asidinin ethyl esteri)

DIPIPAÑONE (diphényl-4,4 pipéridine-6 heptanone-3)

EOGONINE , ekgonin ve kokain’e çevrilmesi mümkünester ve müştakları

ETHYLMETHYLTHIAMBUTEN E (éthyméthylamino-3 di- (thiényl-2′)

-1,1 buténe-1)

ETONITAZEN E (dié’thylamlnoéthyl)-l para- éthoxybenzyl-2 nitro-5 benzimi 2da2z2ole)

ETOXERIDIN E ([(hydroxy-2 ethoxy)-2 ethyl]-1 phenyl-4 pipéridine

carboxylique-4 asidinin ethyl esteri

FURETHIDIN B (tetrahydro furfuryloxyethyl-2)-1 phenyl-4 pipéridine

carboxylique-4 asidinin ethyl esteri)

HEROIN E (Eroin) (diacétylmórphine)

HYDROCODON E (dihydrocodéinone)

HYDROMORPHINO L (hydroxy-14 dihydromorphine)

HYDROMORPHON E (dihyromorphinone)

HYDROXYP3THIDIN E (meta-hydroxyphenil-4 methyl-1 pipéridine cartaoxylique-4 asidinin ethyl esteri)

IS OMET H ADON E (diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanone-3)

LOVOMETHORPHANE X ( (-)-mâthoxy-3 N-méthylmorphinane)

LEVOMORAMED E ( (-)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4

butyl]-4 morpholine)

LEVOPHENACYDMORPHAN E ( (-) hydroxy-3 N-phénacylmorphinane)

LEVORUHANOL X ( (-)-hydroxy-3 N-méthylmorphiane)

METAZOCIN E (hydroxy-2′ triméthyl-2,5,9 benzomorphane-6,7)

METHADON E (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)

METHYLDESORPHIN E (méthyl-6 delta 6-désoxymorphine)

METHYLDIHYDROMORPHIN E (méthyl-6 dihydromorphine)

Méthyl-1 phényl-4 pupéridine carboxylique-4 (acide)

METOPO N (méthyl-5 dihydromorphinone)

MORHERIDIN E (morfolino-2 ethyl)-1 phenyl-4 pipéridine carboxylique-4

asidinin ethyl esteri)

MORPHIN E (morfin)

MORPHIN E METHOBROMlD E ve diğer pentavaaln azotlu morfin müştakları

N-OXYMORPHIN E

MYROPHIN E (myristylbenzylmorphine)

NICOMORPHIN E (dinicotinyl-3, 6 morphine)

NORLEVORPHANO L ((—) Hydroxyl-3 morphinane)

NORMETHADON E (diméthylamino-6 diphényl-4,4 hexanone-3)

NORMORPHIN E (deméthylmorphine)

OPIU M (Afyon)

OXYCODON E (hydroxy-14 dihydrocodéinone)

OXYMORPHON E (hydoxy-14 dihydromorphinone)

PETHIDIN E (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine

carboxylique-4)

PHENADOXON E (morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)

PHENAMPROMID E (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) propienanilide)

PHENAZOCIN E (hydroxy-2 diméthyl-5,9 phénéhyl-2 benzomorphane-6,7)

PHENOMORPHAN E ıhydroxy-3 N-phenethylmorphinane)

PHENOPERIDIN E (hydroxy-3 phenyl-3 propyl)-l phenyl-4 piperidine

carboxylique-4 asidinin ethyl esteri)

PIMINODIN E (phenyl-4 (phenylamino-3 propyl)-l piperidine carboxylique-4 asidinin ethyl esteri)

PROHEPTAZIN E (dimethyl-l, 3 phenyl-4 propionoxy-4 azacycloheptane)

PROPERIDIN E (methyl-1 phenyl-4 piperidine carboxylique-4 asidinin

isopropylique esteri)

RACEMETHORPHAN E ( (± ) -methoxy-3 N-methylmorphinane)

RACEMORAMID E ( (-+-) – [Methyl-2 oxo-4 diphenyl-3, 3 (pyrrolidinyl-l)-4

butyl]-4 morpholine)

RACEMORPHAN E ( ( ) -hydroxy-3 N-methylmorphinane)

THEBACON E (acetyldihydrocodeinone)

THEBAIN E

TRIMEPER1DIN E (trimethyl-1, 2, 5 phenyl-4 piperidine), ve

Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin (bilhassa istisna

olunanlar hariç) mevcut olabilecek ve muayyen kimyasal tarife uyan

bütün izomerleri;

Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin, başka bir cetvele dercedilmiş bulunanlar hariç olmak üzere, mevcut olabüen bütün

ester ve eterleri;

Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin, yukarıda zikredilen ester, eter ve izomerlerin tuzları da dahil olmak üzere, mevcut olabilecek bütün tuzları.

II No. lu cetvelde bulunan uyuşturucu maddelerin listesi :

ACETYLDIHYDROCODEIN E

CODEIN E (3-m6thylmorphine)

NEXTROPROPOXYPHEN E ((+) -Dimethylamino-4 methyl-3 diphenyl-1, 2 propionoxy-2 butane)

DIHHYDROCODEIN E

ETHYLMORPHIN E (3-ethylmorphine)

NORCODEIN E (N-demethylcodeme)

PHOLCODIN E (morpholinylethylmorphine), ve

Bu cetveldeki kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin (bilhassa istisna olunanlar hariç) mevcut olabilecek ve muayyen kimyasal tarife uyan bütün izomerleri.

Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin, yukarıda zikredilen izomerlerinin tuzlan da dahil olmak üzere, mevcut olabilecek tuzları.”

Söz konusu cetvelde yer alan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, tekonolojinin ilerlemesi ile birlikte sayıları her geçen gün artmakta, her geçen gün yeni uyuşturucu-uyarıcı maddeler ortaya çıkmaktadır. Uyuşturucu ve uyarı maddeler kısacası, devletler tarafından alımı, satımı, imali vb. işlemleri ruhsata, izne bağlı olanlar dışında, bu işlemlerin yasak olduğu, kişi üzerinde bağımlılık yaratan ve metabolizmaya zarar veren maddelerdir.

-188/1 Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeleri Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Olarak İmal, İthal Veya İhraç Etmek

Bilindiği gibi, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler sırf bu amaçla, kullanılabildiği gibi, tıp ve eczacılık alanlarında da kullanılmakta ve hayati önem taşımaktadırlar. Bu kapsamda bir kullanımın Devletin tekelinde, Sağlık Bakanlığı’ nın denetiminde ve izniyle ilaç firmaları vb. tarafından kullanımı TCK 188 anlamında suç değildir. Ancak Devletin verdiği yetki ile Sağlık Bakanlığı’ nın denetimiz ve izni dışında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ithal etmek veya ihraç etmek maddenin 1.fıkrasındaki suçu meydana getirmektedir.

İmal deyimi TEK sözleşmesinin tanımlar başlığı altında “istihsal hariç, uyuşturucu madde elde edilmesini mümkün kılan bütün işlemleri ifade eder. Ve uyuşturucu maddelerin arıtılması ve diğer uyuşturucu maddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsar.” kapsar şeklinde tanımlanmıştır. Sözleşmedeki tanımdan da görüleceği üzere imal kelimesi, tek başına uyuşturucu özelliği bulunmayan madde veya maddelerin, kimyasal tepkimeye sokulara, uyuşturucu veya uyarıcı madde haline getirilmesi veya bu özelliklerinin dönüştürülmesi, artırılması, saflaştırılması anlamında kullanılmakta olup, bu işlemler dışındaki işlemlerin TCK 188/1 fıkrası uyarınca cezalandırılması mümkün değildir. İstihsalden kasıt ise yine aynı sözleşmenin tanımlar başlığı altında “afyon, koka yaprağı, kenevir ve kenevir reçinesini veren bitkilerden bunların toplanması ameliyesini ifade eder.” Şeklinde tanımlanmıştır. Kısacası, kimyasal tepkime işlemleri dışında kalan hammaddenin topraktan toplanılması, hasat edilmesi vb. işlemlerdir.

İmal suçunun oluşabilmesi, kişinin kendi kullanımını aşacak miktarda üretmesi şartına bağlanmış olup, kişinin kendi kullanımına yetecek kadar imal etmesi, bunu da bir başkasına satmak, kullandırmak amacıyla yapmaması halinde TCK 188/1 fıkradaki suç değil, TCK 191. Maddedeki suç vücut bulacaktır.

İthal ve İhraç etmek TEK sözleşmesinin tanımlar başlığı altında “her biri özel anlamiyle birlikte, uyuşturucu maddelerin maddeten bir memleketten diğerine veya aynı memleketin bir ülkesinden diğerine nakledilmelerini ifade eder.” Şeklinde tanımlanmıştır.

-188/2 Uluslararası Suçta İnfazın Mahsubu Nedir?

Maddenin 2.fıkrasında ülkemizde gerçekleştirilen ihraç eyleminin, gittiği ülkede de ithal eylemi  suçu sayılmasından mütevellit, yabancı ülkede infaz edilen/çekilen cezanın, ülkemizde verilecek olan uyuşturucu ihracı suçunun cezasından düşüleceği, kalan sürenin infaz edileceğidir ki aksi bir durumda bir eylemden birden çok kez cezalandırılma söz konusu olacaktır.

-188/3 Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeleri Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Satışa Arz Etmek, Başkalarına Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin para karşılığında satılması, satış için pazarlık yapılması veya temin edilebileceğinin vaat edilmesi, bedel dışı verilmesi, bir yerden başka bir yere vasıtayla, kuryeyle taşıttırılması, bir yerden başka bir yere taşınması, satılmak veya nakledilmek üzere depolanması, satın alınması, bedelsiz olarak kabul edilmesi veya bulundurulması, imal, ithal ve ihraç eylemlerine göre suçun cezasının daha hafif olduğu hallerdir.

Suçun Nitelikli Halleri

-188/4 Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin Veya Bazmorfin Olması

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, eroini kokain, morfin veya bazmorfin olması durumunda 188/1 yani imal, ithal ve ihraç eylemleri ile 188/3 satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçlarından verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır. Kanun koyucu bu fıkrada söz konusu maddelerin verdiği zararların daha büyük olmasından dolayı böyle bir ağırlaştırıcı hali uygun görmüştür.

-188/5 Suçun Bir Örgütün Faaliyetleri Çerçevesinde İşlenmesi

Yine 188/1 ve 188/3 kapsamındaki suçların, bu suçların işlenmesi için kurulmuş bir örgüt kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Türk Ceza Kanunu 220.maddede “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.” Denilerek dolaylı yoldan örgütün tanımı yapılmıştır.

-188/8 Suçun Belirli Mesleklerdeki (Sağlık Hizmetleri) Kişilerce İşlenmesi

Kanun koyucu bu fıkrada, suçu daha kolay bir şekilde işleyebilecek, suça uygun ortamı ve maddeyi daha kolay sağlayabilecek olan sağlık sektörü çalışanları tarafından bu suçun işlenmesi halinde verilecek cezayı artırarak, suçun işlenmesinin zorlaştırtılmasını, suçun ortadan kaldırılmasını amaçlamıştır.

-188/6 Takdiri İndirim Nedeni

Kanun koyucu, bu fıkrada, daha çok uyuşturucunun tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak takdiren daha hafif ceza verilebilecek bir düzenleme yapmıştır. Kullanımı reçeteye bağlı olan bu maddeler kapsamında 188.maddenin fıkralarındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde – misal kırımızı reçete ile alınan uyuşturucu tedavisinde kullanılan bir ilacın satışı- verilecek ceza yarıya kadar indirilebilecektir.

-188/7 Uyuşturucu Veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan, İthal Ve İmali Resmi Makamların İznine Bağlı Olan Maddeyi İthal Etmek, İmal Etmek, Satmak, Satın Almak, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, İhraç Etmek

Kanun koyucu bu maddede, doğrudan uyuşturucu ve uyarıcı madde olmamakla birlikte, uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılabilen maddeleri ithal, imal etme, satmak, satın almak, sevk etmek, nakletmek, depolamak fiillerini daha hafif bir şekilde cezalandırmıştır. Şüphesiz uyuşturucu madde imalatında kullanılabilen birçok madde aynı zamanda tıpta ve endüstride de kullanılabilmekte olup, kanun koyucu bu suçun vücut bulması için resmi makamların ruhsat ve izninin olmaması şartını aramıştır.

Suçun Cezası

188/1 fıkra kapsamındaki suçun cezası on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasıdır

188/3 fıkra kapsamındaki suçun cezası beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasıdır

188/7 fıkra kapsamındaki suçun cezası dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasıdır

Suçun 188/4, 188/5, 188/8 fıkraları kapsamında işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır, 188/6 kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında indirilebilir

Etkin Pişmanlık

Kanun koyucu 192.maddenin 1. Ve 2.fıkralarında etkin pişmanlık hallerini düzenlemiş olup; suça iştirak eden kişi veya kullanmak için uyuşturucu alan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal edildiği veya saklandığı yerleri resmi mercilere bildirir ve bu bildirim neticesinde suç ortakları yakalanır veya uyuşturucu ele geçirilirse veya uyuşturucuyu kimden temin ettiğini bildirir ve bu bildirim neticesinde satıcı yakalanırsa, kişi hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Kanun koyucu bu madde ile bir örgüt faaliyeti içerisinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının önüne geçmek istemiş, suçluların birliğini bozmayı amaçlamıştır.

3.fıkrada ise soruşturma başlatıldıktan sonraki etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir. Suçun meydana çıkmasına, diğer fail ve suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etme şartı aranmış olup; bu hallerde kişi hakkında verilecek ceza dörtte birden yarısına kadar indirilebilecektir.

4.fıkrada ise kullanıcının soruşturma başlatılmadan önce tedavi olmak için resmi makamlara başvurması şartı aranmış olup; cezasızlık halidir.

Görevli, Yetkili Mahkeme

TCK 188.madde kapsamındaki suçlarda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir. Yetkili Mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Bu suçun soruşturması ve kovuşturması re’sen yapılır, şikayete tabi değildir, şikayet aranmaz.

Zamanaşımı

1.ve 3.fıkradaki suçlarda dava zamanaşımı süresi 20 yıl, 7.fıkradaki suç bakımından ise 15 yıldır. Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerde ise zamanaşımı süresi TCK 66.maddeye göre değişmektedir.

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button