AİLE HUKUKU

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA DEĞERİ   :Şimdilik 000,00 TL

DAVA KONUSU   : Müvekkilin boşanmadan dolayı zedelenen menfaatleri için tazminat taleplerimizden ibarettir.

 AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. D…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamıştır.

Davalı yan, evlilikleri boyunca devamlı olarak yok yere sorunlar çıkarmış, hem davacı müvekkil hem de ailesine karşı saygısız, sevgisiz ve ilgisiz tavırlar sergilemiştir. Zaman ilerledikçe de davalının tavırlarında hiçbir düzelme olmamış; aksine daha da kötüye gitmiştir.

Müvekkil tüm bunlar üzerine kocasının telefonunda başka bir kadınla olan yazışma ve fotoğrafları görünce artık bu evliliğin sürdürülebilir bir yanının kalmadığını görmüştür. Kocasına fotoğraf ve yazışmaları sorduğunda kocası durumu kabul etmiş ve müvekkile sözlü saldırıda bulunmuştur.

Müvekkil artık bu evliliğin devam etmesinden tüm umudunu yitirmiş ve Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla davalı aleyhine Zina Sebebiyle Boşanma Davası açmıştır. Bu dava açıldığı sırada müvekkil, davalı taraftan bir an önce boşanmak istemiş ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmamıştır.

Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası müvekkil lehine sonuçlanmış ve karar ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir. Verilen karar ile davalı yan evliliğin bitmesinde ağır kusurlu bulunmuştur.

TMK madde 174 “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” Demekte olup boşanma yüzünden mevcut menfaatleri zedelenmiş olan müvekkilin, anılan karar ile de sabit olduğu üzere evliliğin bitmesinde ağır kusurlu olan davalı yandan maddi tazminat isteme hakkı doğmuştur.

Mahkemenizce Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasının incelenmesiyle de görüleceği üzere evliliğin bitmesinde davalı ağır kusurludur ve davacı müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen biten bu evlilik müvekkili maddi olarak zarara uğratmıştır.

Davacının boşanma sebebiyle düzeni tamamen bozulmuştur ve bekar bir kadın olarak yeni bir hayat kurmakta oldukça zorluk çekmektedir. Bu da tamamen davalı tarafın davranışları sebebiyle gerçekleşmiştir. Davalının ağır kusuruyla evliliğin bitmesi ile hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan müvekkilin kendisine sıfırdan bir yaşantı kurarken iş hayatı ve sosyal hayatındaki konumunda dahi düşüş gerçekleşmiştir.

TMK madde 178 “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” Uyarınca 1 yıllık zamanaşımı süresi halen devam etmekte olduğundan, süresi içerisinde işbu davayı açma zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.174/1&178, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2- Davalı tarafın kusurlu davranışları ile sebep olduğu boşanmanın, müvekkilde maddi zarara sebep olması sebebiyle, (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK) 000,00 TL maddi tazminatın yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.11.04.2022

 

Davacı Vekili

 

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

maddi tazminat, boşanma davasında maddi tazminat, boşanma nedeniyle maddi tazminat davası, boşanmada maddi manevi tazminat neye göre belirlenir, boşanma davasında hangi durumlarda tazminat ödenir, boşanma davalarında tazminat miktarı nasıl tahsil edilir, boşanmanın ferileri ne demek, boşanmada kadın nasıl tazminat alır, boşanmada tazminat ödemesi gereken taraf ödemezse ne olur, boşanmada tazminat hangi şartlarda alınır, maddi tazminat neleri kapsar, boşanma davası maddi tazminat belirsiz alacak olarak açılabilir mi, tazminat davası kısmi açılabilir mi, TMK 174, TMK 178

Call Now Button