AİLE HUKUKU

İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                : E… F… (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   : Müşterek çocuk için ödenmekte olan İştirak Nafakasının 000,00 TL artırılarak 0000,00 TL’ ye çıkartılması ve hükmolunan nafaka bedeline her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına karar verilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil ile davalı E… F…, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. tarih …./… Esas ve …./… Karar Sayılı ilamı (EK-1) ile boşanmışlardır. Kesinleşen hüküm ile tarafların ../../…. Doğumlu müşterek çocuklarının velayeti davacı müvekkile verilmiştir.

TMK madde 330 demektedir ki: “Madde 330- Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.”

Müşterek çocuk henüz 18 yaşına erişmemiş; ilköğretimine devam etmektedir. İşbu dilekçe ekinde sunulmuş olan müşterek çocuğun okul masraf belgelerinden de görüleceği üzere müvekkil tek başına müşterek çocuğun eğitim masrafları ile hayatını devam ettirmesi için gereken asgari harcamaları tek başına karşılayamamaktadır.

Ve yine TMK madde 331 demektedir ki: “Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.”

Boşanma hükmü ile müşterek çocuk lehine hükmedilen 000,00 TL iştirak nafakası, kararın verilmesinin üzerinden geçen süre ve günümüz ekonomik şartları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu miktar çok yetersiz bir hale gelmiştir. İlaveten davalı tarafın maaşı ve gelirleri artmış, enflasyon ve pahalılık yükselmiş, fakat nafaka miktarında bir artış meydana gelmemiştir. Davalı babanın ise maddi durumunun yerinde olduğu Mahkemenizce elde edilecek SGK kayıtları ve banka hesap dökümleriyle de görülecektir. (EK-2)

Anılan kanun maddeleri, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve günümüz ekonomik koşullar da göz önünde bulundurulduğunda davacı müvekkilin davalıdan iştirak nafakası talep etme hakkı vardır. Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda müşterek çocuk lehine hükmolunan tutarın herhangi bir artırım oranı öngörülmeksizin kabulü mümkün değildir. Bu nedenlerle, iş bu İştirak Nafakası Artırım Davasını ikame etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.330-331, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, SGK Gelir sorgusu, Banka kayıtları, Okul/eğitim masraf makbuzları, Nüfus kayıtları, Ekonomik ve sosyal durum araştırması, öğrenci belgesi, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Müşterek çocuk için aylık 000,00 TL iştirak nafakasının 000,00 TL artırılarak 0000,00 TL’ye yükseltilmesine,

3- Hükmedilen nafakaya her yıl ÜFE oranında ARTIŞ UYGULANMASINA,

4-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.16.06.2023

 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

 

iştirak nafakası nasıl artar, iştirak nafakası artışı neye göre belirlenir, iştirak nafakası artırım davasını kim açar, iştirak nafakası arttırılır mı, nafaka üfe artışı nasıl yapılır, iştirak nafakası üfe mi tüfe mi, nafaka miktarı her yıl artar mı, nafaka artışı oranı ne zaman yapılır, iştirak nafakası kaç yaşında biter, iştirak nafakası geriye dönük istenebilir mi

 

Call Now Button