AİLE HUKUKU

Çocukla Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   :Müşterek çocuk ve müvekkil arasında kurulan kişisel ilişkinin düzenlenerek genişletilmesi taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. D…., ../../…. tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden …. Doğumlu, bir müşterek çocukları E… B… bulunmamaktadır.

Davalı tarafından, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası açılmıştır. Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası sonuçlanmıştır ve ../../… tarihinde bu karar kesinleşmiştir.

Anılan karar ile müşterek çocuğun velayetinin davalı annede kalmasına ve kişisel ilişkinin düzenlenmesi kamu düzenine ilişkin olduğundan baba ile aralarında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir.

Müvekkilin o tarihte görmekte olduğu tedavi sebebiyle devamlı olarak müşterek çocuk ve davacı ile aynı şehirdeki evinde bulunamamasından dolayı görme saatleri oldukça kısıtlı tutulmuştur. Ancak müvekkilin işbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz sağlık kayıtları ve hastane raporlarından da görüleceği üzere, sağlık durumu düzelmiş, tedavisi tamamlanmış ve Ankara’ya gelerek kendi evinde yaşamaya başlamıştır.

Müşterek çocuğun artık müvekkilin evinde kalması ve müvekkil ile daha uzun vakitler geçirmesi önünde bir engel bulunmamaktadır. Müvekkil müşterek çocuğa gerekli tüm imkanları sunabilmektedir ve bu hususta tanık anlatımları büyük önem arz etmektedir. (EK-2)

TMK Madde 183 demektedir ki: “Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 12.07.2011 Tarih, 2010/8185 Esas ve 2011/12038 Karar sayılı “Velayeti davalı-davacı anneye verilen ortak çocuk ile davacı-davalı baba arasında kurulan kişisel ilişkiye dair düzenlemenin çocuk ile ana ve babanın değişen gereksinim ve koşullarına göre; her zaman yeniden düzenlenmesinin mümkün bulunması…” ilamı ile kişisel ilişkiye dair düzenleme çocuk ile anne ve babanın değişen gereksinim ve koşullarına göre her zaman yeniden düzenlenebileceğine karar vermiştir.

Anılan kanun maddesi ve yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, müşterek çocuk ve müvekkil baba ile kurulan kişisel ilişkinin genişletilerek yeniden düzenlenmesini talep etmek zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.183, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Nüfus kayıtları, sağlık raporları, tanık, bilirkişi, keşif, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davalı ve müşterek çocuk arasında kurulan kişisel ilişkinin YENİDEN DÜZENLENEREK

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..gün ve saatlerini kapsayacak şekilde GENİŞLETİLMESİNE,

3-Belirtilen şekilde ilişki kurulmasına

karar verilmesini vekaleten talep ederiz.19.06.2023

 

Davacı Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

kişisel ilişki ne demek, kişisel ilişki hangi durumlarda kaldırılır, çocuğunu göremeyen anne ne yapmalı, çocukla kişisel ilişki kurulması davası, çocukla kişisel ilişkinin genişletilmesi davası, velayette çocuğu görme süresi neye göre belirlenir, hangi durumlarda baba çocuğu göremez

Call Now Button