İCRA İFLAS HUKUKU

BORÇTAN KURTULMA DAVASI

İcra İflas Kanunu Madde 69

“İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur.

İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün için-de borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.

Borçlu yukarda yazılı müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın kaldırılması kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir.

Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvuran borçlu, ayrıca 36 ncı mad-de hükümlerini yerine getirmek şartiyle, icra dairesinden mühlet istiyebilir

Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir.”

Alacaklı tarafından adi takibe dayanılarak yapılan icra takibine karşı, borçlu tarafından imzaya yönelik olarak itira edildi. Bu itiraza karşı alacaklı tarafından İcra Hukuk Mahkemeside itirazın geçici olarak kaldırılması kararı aldırıldığında, verilen geçici kaldırma ve geçici haciz kararının kesin hacze dönüşmemesi için, söz konusu kararın tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde borçlu tarafından genel mahkemelerde borçlu olmadığına dair bir dava açılması gerekmektedir. Menfi tespit davası niteliğindeki bu davaya Borçtan Kurtulma Davası denir.

Borçtan Kurtulma Davası Ne Kadar Süre İçerisinde Açılmalıdır? Borçtan Kurtulma Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Borçtan Kurtulma davası, bir nevi menfi tespit davasıdır. Uyuşmazlığı kesin olarak çözer. Ancak normal menfi tespit davası her zaman açılabilirken, borçtan kurtulma davası sadece, itirazın geçici olarak kaldırılması kararının borçluya tefhim veya tebliğ edildikten sonraki yedi gün içerisinde açılabilmesidir.

Borçtan Kurtulma Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?Neresidir?

Bu dava için iki mahkeme yetkilidir. Birincisi genel yetkili mahkeme olan davalının (alacaklının) yerleşim yeri mahkemesi. İkincisi ise icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir. Borçlu bu iki mahkemeden dilediğinde borçtan kurtulma davasını açabilir.

Borçtan Kurtulma Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Borçtan kurtulma davasında görevli Mahkeme borç ilişkisine göre değişebilmekte, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret vs. olabilmektedir.

Borçtan Kurtulma Davası Açabilmenin Şartları Nelerdir?

Borçtan kurtulma davasının süreye ilişkin yukarıda belirtilen şartına ek olarak, davanın dinlenebilmesi ve bu esnada durmuş olan takibin durmaya devam edebilmesi için alacak miktarının %15 i oranında bir teminat gösterilmesi gerektiğidir. Bu diğer menfi tespit davalarında da takibin durdurulması için depo edilmesi istenilen miktardır ki bu durum borçtan kurtulma davasının bir menfi tespit davası olduğunun en bariz göstergelerindendir.

Mahkemenin istediği teminat şartının gerçekleştirilmesi ile birlikte takip durmaya devam eder, geçici haciz kesin hacze dönüşmez

Borçtan Kurtulma Davasının Kabul Edilmesi

Borçtan kurtulma davasının kabul edilmesi ile birlikte, borçlu borcundan kurtulur, icra takibi hükümsüz kalır, geçici haciz kaldırılır. Alacaklı, borçtan kurtulma davasının dava değerinin %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum edilir. Yargılama giderleri ve harçlar da alacaklıya yüklenir. Verilen karar kesin hüküm niteliğindedir.

Borçtan Kurtulma Davasının Reddedilmesi

Borçtan kurtulma davasının reddedilmesi ile birlikte geçici haciz kesin hacze dönüşür, takip durduğu aşamadan devam eder. Alacaklı satış talep edebilir. Borçlu, tespit edilen alacak miktarının %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemeye, yargılama giderleri ve harçları ödemeye mahkum edilir. Verilen karar kesin hüküm niteliğinde olduğundan, yani, uyuşmazlığı çözdüğünden dolayı, borçlu, yeniden bir menfi tespit davası veya istirdat davası açamaz.

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button