AİLE HUKUKU

Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   : Müvekkilin boşandığı eşinin soyadını kullanmaya devam etme izninin kaldırılması yönündeki taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.

Evlilik birliğinin daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamasıyla taraflar boşanma kararı almışlardır. Müvekkil tarafından, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası açılmıştır. Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası sonuçlanmış ve ../../… tarihinde bu karar (EK-2) kesinleşmiştir.

Davalının evlendikten sonra kurmuş olduğu ve e-ticaret yaptığı markası, evlendikten sonra kullanmaya başladığı müvekkilin soyadı ile ilişkili olduğundan davalı, müvekkilin soyadını kullanmaya devam etmek istemiştir. Bu sebeple ../../…. Tarihinde Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla müvekkilin soyadını kullanma talebiyle dava açmıştır.

TMK m.173/2 demektedir ki: Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.” Anılan kanun maddesi gereğince Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-3) ilamıyla davalının talebi kabul edilmiş ve müvekkilin soyadını kullanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Davalı kararın kesinleştiği ../../…. Tarihinden bu yana müvekkilin soyadını kullanmaktadır. Davanın açıldığı ve kesinleştiği müddette davalının müvekkilin soyadını kullanması, müvekkil açısından herhangi bir sorun teşkil etmemekte idi. Ancak müvekkil o zamandan bu zamana mesleğinde oldukça ilerlemiş ve çevresinde tanınan bir kişi haline gelmiştir. Bu noktada mesleği gereği herhangi bir ticari kimlik ile ilişkilendirilmemesi gerektiğinden davalının artık kendi soyadını kullanmasını istememektedir.

TMK m.173/3 : Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.” Gereğince kararın verildiği zamanki koşulların değişmesi ve davalının müvekkilin soyadını kullanmasının müvekkile iş yaşantısında zarar verebileceğinden; davalının müvekkilin soyadını kullanmaya devam etmesi yönündeki iznin kaldırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.173/3, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Müvekkilin icra ettiği mesleğe ilişkin ruhsat ve belgeler, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davacı müvekkil lehine hüküm kurularak, boşandığı eşi davalı C… B… ‘nin müvekkilin soyadını kullanmasına yönelik iznin kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.08.04.2022

 

Davacı Vekili

 

 

eski eşin soyadını kullanma dava dilekçesi, soyadını kullanma izninin kaldırılması davası, eski eşin soyadını kullanma talebi, eski eşinin soy ismini alabilir mi, eski eşin soyadını kullanma ne kadar sürer, kadın soyadını değiştirmek zorunda mı, evlenen kadın kendi soyadını da kullanmak isterse ne yapmalı, eski soy ismimi nasıl geri alabilirim

Call Now Button