AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ, İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUN VELAYETİN VERİLMESİ GİBİ KENDİSİYLE İLGİLİ KONULARDA GÖRÜŞÜNÜN ALINMASINI VE GÖRÜŞÜNE GEREKEN ÖNEMİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ ÖNGÖRMEKTEDİR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 11.12.2013 Tarih, 2013/16184 Esas, 2013/29266 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Velayet düzenlemesinde asıl olan çocuğun menfaatidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddesi; iç hukuk bakımından idrak çağında olduğu kabul edilen çocuğun kendisiyle ilgili kararlarda görüşünün alınmasını ve görüşüne gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Velayet çocukları ilgilendiren konuların başında gelir. Çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki yönden üstün yararı gerektirdiği takdirde görüşünün aksine de karar verilmesi mümkünse de; bunun haklı gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerekir. Diğer yandan velayet düzenlemesine tabi birden fazla çocuk varsa; çocukların kardeşlik duygusunu yaşayarak gelişimleri için üstün yararları gerektirmediği sürece, velayetin aynı ebeveyne verilmesi tercih edilmelidir. O halde mahkemece idrak çağında olan müşterek çocuk Hamza’nın velayeti hususunda beyanına başvurulup, gerektiğinde uzman incelemesi (4787 sayılı Kanun md. 5) de yaptırılarak deliller hep birlikte değerlendirilmek suretiyle velayet düzenlemesi yapılması gerekirken; yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button