AİLE HUKUKU

Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   :Müşterek çocuk ve davalı arasında kurulan kişisel ilişkinin kaldırılması taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden …. Doğumlu, bir müşterek çocukları E… B… bulunmamaktadır.

Evlilik birliği içerisinde davalının haysiyetsiz yaşam sürmesi sebebiyle müvekkil tarafından boşanma davası açılmış ve Ankara (  ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası sonuçlanarak tarafların boşanmasına karar verilmiştir. ../../…. Tarihinde kesinleşen bu karar ile davalı yanın evlilik birliğinin sona ermesinde ağır kusurlu taraf olduğuna hükmolunmuştur.

Anılan karar ile velayetin davacı müvekkil annede kalmasına karar verilmiş ve kişisel ilişkinin düzenlenmesi kamu düzenine ilişkin olduğundan baba ile aralarında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir.

Verilen karar çerçevesinde davalı müşterek çocuğu görüşme günlerinde alıp evine götürmektedir. Ancak davalı halen daha haysiyetsiz bir yaşam sürmekte, küçük yaştaki bir çocuğun içerisinde olmaması gereken ilişkilerini devam ettirmektedir.

Bunun yanında davalı sürekli olarak alkol almakta ve çevresine devamlı olarak taşkınlık çıkarmaktadır. Tüm bunları müşterek çocuğun yanında yapmaktan da çekince duymamaktadır. Davalının komşuları ve ortak tanıdıklar da bu duruma aşina olup tanıklıkları işbu dava için büyük önem arz etmektedir. (EK-2)

Müvekkil, davalının yaşadığı hayattan, alışkanlık ve davranış biçiminden olumsuz yönde etkilenen müşterek çocuğun, davalının evine gitmeye başladıktan sonra psikolojisinde ve davranışlarında birtakım farklılıklar olduğunu gözlemlemiştir.

Tüm bunların yanında davalı yan müşterek çocuğa devamlı olarak müvekkili ve müvekkilin ailesini kötülemekte ve onun beynini yıkamaya çalışmaktadır. Müşterek çocuğun öncelikle kendi ailesine ve de çevresindeki diğer insanlara karşı tavrının giderek hırçınlaştığı ve bu davranışlara davalıdan etkilenmesinin sebep olduğu açıktır. Davalının davranışları müşterek çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

TMK m.324/2 demektedir ki: Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.”

Anılan kanun maddesi ve yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, davalı baba ile kurulan kişisel ilişki neticesinde ruh sağlığı ve huzuru bozulan müşterek çocuğun menfaatinin korunması amacıyla, davalı ile müşterek çocuk arasında kurulan kişisel ilişkinin kaldırılmasını talep etmek zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.324/2, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davalı ve müşterek çocuk arasında kurulan kişisel ilişkinin KALDIRILMASINA,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.06.04.2022

 

Davacı Vekili

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

çocukla kişisel ilişki kurulması, çocukla kişisel ilişkinin kaldırılması, çocukla kişisel ilişkinin kaldırılması davası, velayet hakkı, çocukla kişisel ilişki kurulması davası ne demek, kişisel ilişki hangi durumlarda kaldırılır, velayeti annede olan çocuğu baba ne kadar görebilir, boşanmış baba kaç yaşında çocuğu yatılı alabilir, velayetin kötüye kullanılması nedir, çocuk babaya ne zaman verilir, hangi durumlarda çocuğun velayeti anneye verilmez, uzaklaştırma alan baba çocuğunu görebilir mi, velayet annede ise anne evlenirse baba alabilir mi, velayeti annede olan çocuğu baba alabilir mi, şahsi ilişki tesisi ne demek, baba çocuğu kaçırırsa ne olur, çocuğunu görmeyen babaya yasa ne yapabilir, pedagog anne babaya ne sorar, velayet icra takibi nasıl yapılır, icra yolu ile çocuğu görme nasıl olur, icra yolu ile çocuğu görme nasıl olur? çalışmayan anne velayeti alabilir mi, geliri olmayan anneye velayet verilir mi

Call Now Button