AİLE HUKUKU

Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Dava Dilekçesi

ANKARA (    ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI         : A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ          :

DAVALI         : 1-C… B… (T.C.:…………)

                          2- D… E… (T.C.:…………)

DİLEKÇE KONUSU : Aile Konutu üzerinde, müvekkil eşin muvafakati alınmaksızın tesis edilen ipoteğin kaldırılması/fekki ve aile konutu şerhi konulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C… B… evli olup yıllardır tapu kayıtlarını ekte sunduğumuz (EK-1) …… adresindeki ….İli, …..İlçesi, …….. Ada, …Parsel, … Kat, …. No.lu dairede birlikte yaşamaktadırlar. Bu daire Aile Konutu olup, müvekkil ve çocukları halen daha bu evde yaşamaktadır. Nüfus kayıt bilgileri ve ikametgâh bilgileri işbu dilekçe ekinde mahkemenize sunulmaktadır. (EK-2)

Aile konutu davalı koca ve müvekkilin birikimleri ile alınmış olup ailenin sahip olduğu tek taşınmazdır. Başkaca evleri olmayıp bu konutta yıllardır ikamet etmektedirler. Bu konut davalı koca C… B… üzerine kayıtlıdır. Davalı koca işlerinin kötü gitmesi sebebiyle borç içerisine girmiştir. Ancak borçları ödeyemediğinden müvekkilin bilgisi olmadan ve onayını almadan, diğer davalı D… E… lehine, dava konusu taşınmaz üzerinde ../../…. tarihinde ipotek tesis ettirmiştir. Davacı müvekkil, bu durumu, söz konusu konutun üzerine aile konut şerhi koydurmak üzere tapu müdürlüğüne gittiğinden öğrenmiştir.

TMK madde 194 demektedir ki: “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” Müvekkilin ve eşinin tek konutu ve aynı zamanda tek birikimleri olan aile konutunun ipotek ettirilmesi konusunda müvekkilin rızası hiçbir zaman olmamıştır. Aile konutu üzerinde yapılan ipotek tesisi işlemi incelendiğinde görülecektir ki müvekkilin açık rızası alınmadan işlem gerçekleştirilmiştir. Müvekkilin açık rızası alınmaksızın gerçekleştirilen bu işlem usule ve yasaya aykırıdır.

Yargılama sonucunda yapılan ipotek işleminin hukuka ve usule aykırı olduğu mahkemenizce görülecektir. Davalılar tarafından aile konutunun bu şekilde usule aykırı bir yöntemle ipotek ettirilmesi iyi niyetten tamamen uzaktır. Bu işlem usule ve yasaya aykırı olup bu usule aykırı ipotek tesisinin kaldırılmasını ve söz konusu konutun üzerine aile konut şerhi konulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER: Tapu kayıtları, ikametgah kayıtları, nüfus kayıtları, tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi, yemin ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK m.194, HMK, İlgili Mevzuat

TALEP SONUCU: Yukarıda izah edilen nedenlerle,

1.Davamızın ve tüm taleplerimizin kabulüne,

2.Dava konusu aile konutunun tapu kaydına konulan haksız ve usule aykırı ipoteğin kaldırılmasına, aile konutu şerhi konulmasına

3.Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 15/02/2023

Davacı A….. B….. Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması, diğer eşin açık rızası, aile konutuna ipotek konulur mu, aile konutu şerhi olan ev ipotek olur mu, aile konutu şerhi tapuda yazar mı, aile konutu şerhi olan taşınmaz satılabilir mi, ipotekli tapuya şerh konulur mu, tmk 194

Call Now Button