DİLEKÇE ÖRNEKLERİİŞ HUKUKU

KIDEM TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİKEKÇE-

 

ANKARA (    ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

DAVA DEĞERİ       :…… TL

TALEP KONUSU    : Bilirkişi raporu sonrası taleplerimiz arttırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….. TL Kıdem Tazminatı alacağının faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….. işçi statüsüyle girdiği davalı işyerinde 01.01.2000 tarihinde işe başlamış ve işten çıkarıldığı  01.01.2020 tarihine kadar belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmıştır.

Yukarıda belirtilen alacak talebimiz kapsamında 01.06.2021 tarihinde Ankara Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna başvuruda bulunulmuş olup, Sayın Arabulucu tarafından düzenlenen Büro Dosya Numarası 2021/….. Arabuluculuk Numarası 2021/….. olan ../..2021 Tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı (EK-1) yine ekte sunulmaktadır.

Sunulan arabuluculuk tutanağında da sabit olduğu üzere, müvekkil kıdem tazminatı alacağına hak kazanmış olmasına rağmen bu alacağın davalı şirket tarafından kendisine ödenmesi hususundan, haklı sebep ile feshin varlığı iddiası ile imtina edilmiştir.

Aşağıda açıklayacağımız sebepler ve işbu dilekçe ekinde sunacağımız deliller ile tanık anlatımlarıyla da ortaya konulacağı üzere müvekkil kanunen kendisine tanınmış bir hak olan kıdem tazminatı alacağının tamamına hamil olmuştur. Şöyle ki;

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin işverenden kıdem tazminatı alabilmesi için belli şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar:

-İşçinin bir yıl veya daha fazla bir işveren nezdinde çalışmasının bulunması (Her durumda aranan Genel Şart)

-Çalışmanın 4857 Sayılı İş Kanunu 4.madde kapsamındaki iş sözleşmelerinden olması (Her durumda aranan Genel Şart)

-İş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı bir sebeple feshedilmemiş olması veya işçi tarafından haklı bir sebeple feshedilmiş olmasıdır.

Davacı müvekkil kanunun aradığı tüm şartları taşımakta olup, kıdem tazminatı almaya hak kazanmış durumdadır.

Davalı işverenlik tarafından gönderilen, ekte sunduğumuz ../…2020 tarihli iş sözleşmesinin feshi konulu (EK-2) yazı ile “………………………..” sözde gerekçesi ile iş sözleşmesi sonlandırılmıştır. Davalı işverenliğin bu bildirimi gerçek iradesini yansıtmamaktadır. Davalı işverenlik tarafından yapılan feshin geçerli ve haklı bir fesih olmadığı açıktır.

1-Celb edilecek Sigorta belgeleriyle (EK-3) de ortaya konulacağı üzere müvekkil, 01.01.2020 tarihinde nedensiz olarak işten çıkarılmış; kıdem tazminatı alacağı bugüne kadar kendisine ödenmemiştir.

2-Sunulan ücret bordrolarından (EK-4) da anlaşılacağı gibi müvekkil çalıştığı dönem boyunca işverenlikte aynı pozisyonda çalışan diğer işçiler gibi sigortası asgari ücretten yatmakta; ….. TL ise aylık elden ücret almaktadır. (Bu hususta tanık anlatımları önem arz etmektedir.)

 3- Ekte sunduğumuz mail yazışmalarından ve telefon mesajlarından (EK-5) da görüleceği üzere davacı müvekkile alacaklarının ödeneceği vaat edilmiş, müvekkilin dava açma hakları sürüncemede bırakılmış fakat müvekkile ait olduğu davalı işveren tarafından da hem bu mesajlarla işveren tarafından ikrar edilen alacaklar davacı müvekkile verilmemiştir.

4- Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle sair işçilik hak ve alçaklarımız ile fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik kıdem tazminatı alacağımızın hükmen tahsiline yönelik karar verilmesini teminen işbu davanın açılmasına gerek hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, sair ilgili mevzuat

 DELİLLER              : Arabuluculuk Son Tutanağı, Davacının şahsi sicil dosyası, Maaş ödemelerine ilişkin belgelerin bankalardan celbi, Tanık anlatımları, Davacının işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile hizmet durum belgelerinin SGK’ dan celbi, EKTE SUNULAN DİĞER BELGELER, Müvekkil ile davalı firma arasındaki mail yazışmaları, dilekçeler, bilirkişi raporu, keşif, yemin, her türlü sair delil (Davalı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımızı saklı tutmaktayız)

 SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

DAVACININ BİLİRKİŞİ RAPORU İKE TESPİT EDİLECEK ALACAKLARININ FAZLASINI TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA ŞİMDİLİK, …..TL Kıdem Tazminatı Alacağının fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

-Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 22.08.2021

 

Davacı Vekili

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button