DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ

Ecrimisil

Ecrimisil Dava Dilekçesi

Haksız İşgal Tazminatı

Haksız İşgal Tazminatı Dava Dilekçesi

Ecrimisil davası nasil acilir?

Ecrimisil hangi tarihten itibaren istenebilir?

Haksız işgalin önlenmesi davası nerede açılır?

Haksız işgal davasını kimler açabilir?

Ecrimisil davası nasıl ispat edilir?

Ecrimisil davasına hangi mahkeme bakar?

Geriye dönük kira kaç yıl istenebilir?

Ecrimisil davasında zamanaşımı süresi ne kadar?

Ecrimisil Mahkemesi ne kadar sürer?

 

 

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                    

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

DAVA DEĞERİ       :1.000,00 TL (ŞİMDİLİK)

D.KONUSU              :Şimdilik 1.000,00 TL ecrimisil (haksız işgal) tazminatı talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALARIMIZ

1.Davalı taraf, ekte sunduğumuz Ankara …. Noterliği, …/…/2021 Tarih, ….. Yevmiye Numaralı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Ankara İli Batıkent İlçesi … Ada ….Parsel… nolu ….Mahallesi ….Cad No:…/…. ‘ de kain taşınmazı 300.000 TL bedel karşılığında davacı müvekkile satmayı taahhüt etmiş ve söz konusu taahhütnamede de taşınmazı …/…/2021 tarihinde tahliye edeceğini belirtmiştir.

2.Söz konusu taahhütname uyarınca …/…/2021 tarihinde Yenimahalle Tapu Müdürlüğü’ nde taşınmazın devri yapılmış, fakat devir üzerinden 3 ay geçmesine, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde taşınmazın tahliye ve teslim edileceği tarih tam ve kesin olarak belirtilmesine, davacı müvekkil tarafından defalarca ihtar çekilmesine rağmen, davalı taraf taşınmazı boşaltmamış olup, kendisi haksız işgalci konumundadır.

3.Davacı müvekkilin, davalı tarafın bu haksız işgalinden doğan zararının giderilmesi gerekmektedir. Yukarıda açıklana nedenlerle işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       :TMK, HMK, TBK, Yargıtay Kararları ve sait ilgili tüm mevzuat

DELİLLERİMİZ                 :

1-Tapu Kayıtları

2-Noterlik İhtarnamesi

3-Mahkeme kararı

4-Tanık

5-Emsal Taşınmazların Kira Bedellerinin Emlakçılardan, Tapu Müdürlüklerinden ve ilgili kurumlardan sorulması

6-Yemin

7-Keşif

8-Bilirkişi İncelemesi

9-Elektrik, su, doğalgaz, internet kayıtlarının celbi

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1-Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde kesin olarak belirtilen ../../2021 tarihinden itibaren dava tarihine kadar fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL haksız işgal tazminatının (ecrimisilin) yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

2-Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 21.08.2021

 

Davacı Vekili

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button