DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

 DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :…… TL

D.KONUSU              :El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin men’i) ve taşınmazın tahliyesi talepli dava dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALARIMIZ

1.Davalı taraf, ekte sunduğumuz Ankara …. Noterliği, …/…/2021 Tarih, ….. Yevmiye Numaralı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Ankara İli Yenimahalle İlçesi … Ada ….Parsel… nolu ….Mahallesi ….Cad No:…/…. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde kain taşınmazı 300.000 TL bedel karşılığında davacı müvekkile satmayı taahhüt etmiş ve söz konusu taahhütnamede de taşınmazı …/…/2021 tarihinde tahliye edeceğini belirtmiştir.

2.Söz konusu taahhütname uyarınca …/…/2021 tarihinde Yenimahalle Tapu Müdürlüğü’ nde taşınmazın devri yapılmış, fakat devir üzerinden 3 ay geçmesine, davacı müvekkil tarafından defalarca ihtar çekilmesine rağmen, davalı taraf taşınmazı boşaltmamış olup, kendisi haksız işgalci konumundadır.

Türk Medeni Kanunu’ nun 683.maddesine göre

“Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir”

 

Bu noktada, el atmanın önlenmesi davasının kabul edilmesi için gereken koşullar aşağıdaki gibidir:

-Mülkiyet Hakkının İspatı (Ekte sunduğumuz tapu belgesi mülkiyet hakkının davacı müvekkilde olduğuna karinedir)

-Elatmanın haksızlığı (Davalı tarafın mülkiyeti davacı müvekkile ait olan taşınmaz üzerinde hiçbir hakkı bulunmamakta, davacı müvekkilin, davalı tarafın haksız işgaline bir oluru bulunmamaktadır. Bu noktada davalı tarafa tebliğ edilen ihtarname, taraflar arasında yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi de önem arz etmektedir.)

-Davalı tarafın hukuka aykırı davranışı ile ihlal arasında uygun illiyet bağı (bu noktada, yapılacak olan keşif, gerektiği takdirde komşuların tanıklığı, elektrik, su, internet vs. faturaların ilgili kurumlardan celbi, davalı tarafa tebliğ edilen ihtarname, davalı tarafın haksız işgaline devam ettiğini, el atmanın davalı tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyacaktır)

Yukarıda açıklana nedenlerle işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       :TMK, HMK, TBK, Yargıtay Kararları ve sait ilgili tüm mevzuat

DELİLLERİMİZ                 :

1-Tapu Kayıtları

2-Noterlik İhtarnamesi

3-Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

4-Tanık

5-Yemin

6-Keşif

7-Bilirkişi İncelemesi

8-Elektrik, su, doğalgaz, internet kayıtlarının celbi

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1-Davamızın KABULÜNE, davalı tarafın ……. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde kain tapulu taşınmaz üzerindeki haksız ve kötü niyetli işgalinin önlenmesine ve masrafları kendisine ait olmak üzere taşınmazdan tahliyesine

2-Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 20.08.2021

 

Davacı Vekili

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button