DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

İCRA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

 

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

İcra Dosya No: Ankara …İcra Müdürlüğü 2021/…… E.

 İhtiyati Tedbir, Takibin Durdurulması Taleplidir.

 

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)               : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                     

(ALACAKLI)            : :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :Av. D….. E…..

ADRES                      

KONUSU                  :İlama Aykırı Olarak Yapılan İcra Takinin İptali ve Takibin İvedilikle Durdurulması

AÇIKLAMALARIMIZ

Ankara …..İcra Müdürlüğü’ nün 28/06/2021 Tarih, 2021/….. Esas Sayılı Para borcuna veya teminat verilmesine veya bir işin yapılması veya yapılmamasına, irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin ilamların yerine getirilmesinde İCRA EMRİ (EK-1), tarafımızca 15/08/2021 tarihinde UETS e-tebligat sistemi üzerinden tebliğ alınmış olup, süresi içerisinde (“İlama aykırılık sebebiyle yapılan şikayetlerin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak icra mahkemesi önüne getirilebileceği” 8. HD. 23.05.2016 T. 25835/8996) işbu icra memuru muamelesine karşı şikayetlerimiz aşağıda sunulmaktadır.

Karşı tarafça (Alacaklı) İcra Müdürlüğü dosyasına sunulan takip talebi (EK-2) ve işbu talebe mesnet belgelerden (EK-3), Bir işe iade davası olan Ankara 2.İş Mahkemesi’ nin 10/06/2019 Tarih, 2019/….. E., 2019/….. K. Sayılı gerekçeli kararından (EK-4) da görüleceği üzere, İlama Aykırı Olarak Yapılan İşbu İCRA TAKİBİNİN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI VE AKABİNDE İPTAL EDİLMESİ gerekmektedir.

Karşı tarafın takibe koyduğu Yerel Mahkeme kararında, BİR EDA HÜKMÜ YER ALMAMAKTADIR. Zira gerekçeli kararın verildiği dava bir işe iade davasıdır.

Mahkemenin gerekçeli kararının ilgili fırkasından da görüleceği üzere, karşı tarafça takibe konulan sözde alacak kalemleri bir TESPİT HÜKMÜ içermekte olup, KARŞI TARAFIN TALEPLERİNE GEREKÇE YAPILABİLECEK BİR EDA HÜKMÜ GEREKÇELİ KARARDA YER ALMAMAKTADIR.  TESPİT HÜKÜMLERİNİN İSE İLAMLI İCRA TAKİBİNE KONU OLAMAYACAĞI AŞİKARDIR.

İİK 38. Madde gereği ilamlı icra takibinde bulunma hakkı ilam veyahut ilam niteliğindeki belge lehine olan yani eda hükmü içeren kişiye aittir.

Bir ilam ancak aleyhine eda hükmü içeren borçlu aleyhine ilamlı icra takibine konulabilir. BİR İLAMIN EDA HÜKMÜ İÇERMESİ DEMEK, NE KADAR MEBLAĞIN, KİMDEN TAHSİL EDİLECEĞİNİN VE KİME VERİLECEĞİNİN AÇIK AÇIK İLAMDA YAZMASI DEMEK OLDUĞU İSE AŞİKARDIR. Bir mahkeme ilamında lehine eda hükmü bulunmayan tarafın, karşı tarafa ilamlı takipte bulunamayacağı da açıktır. Bu husus ta DOKTRİN de YARGITAY’ da aynı görüştedir. Yargıtay istikrarlı bir şekilde eda hükmü içermeyen ilamların ilamlı takibe konu olamayacaklarını belirten kararlar vermektedir.

Bu noktada yerleşik Yargıtay Kararları da aşağıdaki gibidir:

“Likit bir alacak yönünde eda hükmü içermeyen, dava konusu işlemin iptaline ilişkin olan idare mahkemesi ilamlarının -ilamda hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücreti dışında- ilamlı takibe konu edilemeyeceklerini” (8.HD.10.09.2013 T. 6366/11553)

“Tespit ilamlarının, ilam kesinleşmeden icra takibi yapılamayacağı gibi ilamda yazılı yargılama gideri ve avukatlık ücreti vb. gibi istekler için de, karar kesinleşmedikçe takibe konu yapılamayacağını; bu konudaki şikayetin süreye tâbi olmadığını, bu hususun icra mahkemesince doğrudan doğruya dikkate alınacağını”(12. HD. 29.09.2011 T. 1687/17075; 06.12.2011 T.9558/26836)

Tüm bu Yargıtay kararları ve Doktrin görüşleri eşliğinde, Karşı tarafın Yerel Mahkemenin gerekçeli kararında yer alan TESPİT HÜKMÜNE (Kİ SÖZ KONUSU HÜKMÜN BİR TESPİT HÜKMÜ OLDUĞU GEREKÇELİ KARARDA BARİZ BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞ, MADDE SONUNA KOYU KARAKTER İLE TESPİTİNE YAZILMIŞTIR) dayanarak yapmış olduğu İLAMLI İCRA TAKİBİNDE hukuka uyarlık bulunmamakta olup, ilk olarak İVEDİLİKLE TAKİBİN DURDURULMASINA akabinde haksız ve hukuki dayanakta yoksun takibin İPTALİNE karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER        :İİK (16., 18., 38 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av.Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          :

1-Takip Talebi, Ödeme Emri, Takip Talebi Ekinde Sunulan belgeler ve Yerel Mahkeme Gerekçeli Kararı,

1-Ankara …..İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi,

2-Ankara 2.İş Mahkemesi’ nin 10/06/2019 Tarih, 2019/….. E., 2019/….. K. Sayılı gerekçeli kararı ve dava dosyası celbi,

3-Tanık (Gerekli Görüldüğü Takdirde Bilahare Sunulacaktır),

4-Yemin (Gerekli Görüldüğü Takdirde),

5-Keşif (Gerekli Görüldüğü Takdirde),

6-Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde),

7-Sair her türlü delail (Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.)

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle, ilama aykırı olarak yapılan icra takibinin, şikayetimiz ile ilgili karar verilinceye kadar BİR AN ÖNCE DURDURULMASINA (öncelikle teminatsız olarak) ve Yargılama Neticesinde Haksız, Hukuki Dayanaktan Yoksun ve İlama Aykırı olarak yapılmış İcra Takibinin ve İcra Emrinin İptaline, yargılama gideri, harçlar ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 16/08/2021

 

Şikayet Eden A….. B….. Vekili

 

EKLER:

1-İcra Emri ve Tebligat zarfı

2-Takip Talebi

3-Takibe Dayanak Belgeler

4-Ankara 2.İş Mahkemesi’ nin 10/06/2019 Tarih, 2019/….. E., 2019/….. K. Sayılı gerekçeli kararı

5-Usulüne Göre Onaylanmış ve Harçlandırılmış Vekaletname Sureti

 

 

Call Now Button