DİLEKÇE ÖRNEKLERİİŞ HUKUKU

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA (    ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :…. TL (Şimdilik)

TALEP KONUSU               : Bilirkişi raporu sonrası taleplerimiz arttırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….. TL Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti alacağının faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….. işçi statüsüyle girdiği davalı işyerinde …/…/….tarihinde işe başlamış ve işten çıkarıldığı  …/…/…. tarihine kadar belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmıştır.

Yukarıda belirtilen alacak taleplerimiz kapsamında …/…/…. tarihinde Ankara Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna başvuruda bulunulmuş olup, Sayın Arabulucu tarafından düzenlenen Büro Dosya Numarası 2021/…… Arabuluculuk Numarası 2021/…… olan …/…/…. Tarihli ELEKTRONİK İMZALI Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı (EK-1) yine ekte sunulmaktadır.

Sunulan arabuluculuk tutanağında da sabit olduğu üzere, müvekkil ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmış; UBGT alacağına hak kazanmış olmasına rağmen bu alacağın davalı tarafından kendisine ödenmesi hususundan imtina edilmiştir.

Aşağıda açıklayacağımız sebepler ve işbu dilekçe ekinde sunacağımız deliller ile tanık anlatımlarıyla da ortaya konulacağı üzere müvekkil kanunen kendisine tanınmış bir hak olan UBGT alacağının tamamına hamil olmuştur. Şöyle ki;

4857 sayılı İş Kanunu madde 47’ye göre, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Denilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin UBGT alacağına hak kazanabilmesi için belli şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar:

-İş Kanunu kapsamına giren bir iş yerinde çalışıyor olmak

-Ulusal Bayram ve Gene Tatil gününde çalışıyor olmak.

Davacı müvekkil bu her iki şartı da karşılamış olmakla birlikte, UBGT alacağına hak kazanmıştır.

Davalı işverenlik tarafından gönderilen, ekte sunduğumuz …/…/…. tarihli iş sözleşmesinin feshi konulu (EK-2) yazı ile “…” gerekçesi ile iş sözleşmesi sonlandırılmıştır. Müvekkilin bu alacağı bugüne kadar kendisine ödenmemiştir.

Sunulan ücret bordrolarından (EK-3) da anlaşılacağı gibi müvekkil çalıştığı dönem boyunca işverenlikte aynı pozisyonda çalışan diğer işçiler gibi sigortası asgari ücretten yatmakta; ….. TL ise aylık elden ücret almaktadır. Müvekkil ve iş yerinde çalışan diğer işçiler ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaktadırlar. (Bu hususta tanık anlatımları önem arz etmektedir.)

Davacı müvekkil, davalı işverenin ikrarından da anlaşılacağı üzere UBGT alacağı kendisine verilmeden işten çıkartılmış olup, bu kapsamda yasal hakkı ve çalışmasının karşılığı olan UBGT alacağının hesaplanarak işletilecek faiziyle birlikte davacı müvekkile verilmesini talep etmekteyiz.

Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle sair işçilik hak ve alçaklarımız ile fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik UBGT alacağımızın hükmen tahsiline yönelik karar verilmesini teminen işbu davanın açılmasına gerek hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, sair ilgili mevzuat

DELİLLER              : Arabuluculuk Son Tutanağı, Davacının şahsi sicil dosyası, Maaş ödemelerine ilişkin belgelerin bankalardan celbi, Davacının işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile hizmet durum belgelerinin SGK’ dan celbi, EKTE SUNULAN DİĞER BELGELER, Müvekkil ile davalı firma arasındaki mail yazışmaları, dilekçeler, karşılıklı şikayetlere ilişkin hukuki belgeler (bilahare sunulacaktır, celbi de talep edilmektedir.), Her türlü sair delil,

Davalı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

– Davamızın Kabulü ile bilirkişi raporu ile tam olarak ortaya çıkacak alacaklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ….. TL UBGT ücret alacağının temerrüt/dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

-Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 26.08.2021

 

Davacı Vekili

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button