DİLEKÇE ÖRNEKLERİİŞ HUKUKU

HAFTA TATİLİ ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA ( ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :…. TL (Şimdilik)

TALEP KONUSU               : Bilirkişi raporu sonrası taleplerimiz arttırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….. TL Hafta Tatili alacağının faiziyle birlikte tahsili talebidir.

 

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….. işçi statüsüyle girdiği davalı işyerinde …/…/2021 tarihinden bu yana çalışmaktadır.

Yukarıda belirtilen alacak taleplerimiz kapsamında …/…/…. tarihinde Ankara Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna başvuruda bulunulmuş olup, Sayın Arabulucu tarafından düzenlenen Büro Dosya Numarası 2021/…… Arabuluculuk Numarası 2021/…… olan …/…/…. Tarihli ELEKTRONİK İMZALI Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı (EK-1) yine ekte sunulmaktadır.

Sunulan arabuluculuk tutanağında da sabit olduğu üzere, müvekkile işverenlik nezdinde çalışmış olduğu süre zarfında, hafta tatili izni verilmemiştir. İşverenlikçe, davacı müvekkile izinleri kullandırılmadığı gibi, hafta tatili çalışma ücretinin de kendisine ödenmesi hususundan imtina edilmiştir.

Aşağıda açıklayacağımız sebepler ve işbu dilekçe ekinde sunacağımız deliller ile tanık anlatımlarıyla da ortaya konulacağı üzere müvekkil kanunen kendisine tanınmış bir hak olan hafta tatili alacağının tamamına hamil olmuştur. Şöyle ki;

1-4857 sayılı İş Kanunu madde 46’ya göre,

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” Denilmektedir. Müvekkile böyle bir hafta tatili işverenlikçe verilmemiştir. Kaldı ki maddenin devam eden fıkralarına göre,

“-Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şu kadar ki;

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b) Ek 2. maddede sayılan izin süreleri,

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret, hafta tatili günü için de ödenir.” Olmakla, davacı müvekkilin hafta tatili ücretine hak kazanmış olduğu açıktır. Müvekkilin bu alacağı bugüne kadar kendisine ödenmemiştir.

2- Sunulan ücret bordrolarından (EK-2) da anlaşılacağı gibi müvekkil çalıştığı dönem boyunca işverenlikte aynı pozisyonda çalışan diğer işçiler gibi sigortası asgari ücretten yatmakta; ….. TL ise aylık elden ücret almaktadır. Müvekkil ve iş yerinde çalışan diğer işçilere hafta tatili kullandırılmadığı gibi hafta tatili ücretleri de kendilerine ödenmemiştir. (Bu hususta tanık anlatımları önem arz etmektedir.)

 3- Ankara Noterliğinin ….. Yevmiye Numaralı ….. tarihli İhtarnamesi (EK-4) ile davalı işvereni ihtar etmiş, fakat belirtilen süre zarfında da davalı işveren tarafından davacı müvekkilin alacakları noktasında bir ödemede bulunulmamıştır.

4- Davacı müvekkilin bu kapsamda yasal hakkı ve çalışmasının karşılığı olan hafta tatili alacağının hesaplanarak işletilecek faiziyle birlikte davacı müvekkile verilmesini talep etmekteyiz.

5- Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle sair işçilik hak ve alçaklarımız ile fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik hafta tatili alacağımızın hükmen tahsiline yönelik karar verilmesini teminen işbu davanın açılmasına gerek hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, sair ilgili mevzuat

DELİLLER              : Arabuluculuk Son Tutanağı, Davacının şahsi sicil dosyası, Maaş ödemelerine ilişkin belgelerin bankalardan celbi, Davacının işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile hizmet durum belgelerinin SGK’ dan celbi, EKTE SUNULAN DİĞER BELGELER, Müvekkil ile davalı firma arasındaki mail yazışmaları, dilekçeler, karşılıklı şikayetlere ilişkin hukuki belgeler (bilahare sunulacaktır, celbi de talep edilmektedir.), Her türlü sair delil,

Davalı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

– Davamızın Kabulü ile bilirkişi raporu ile tam olarak ortaya çıkacak alacaklarımız saklı kalmak üzere şimdilik …..TL Hafta Tatili Alacağının temerrüt/dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

-Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 26.08.2021

 

Davacı Vekili

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button