İCRA İFLAS HUKUKUYARGI KARARLARI

SENET BEDELİ HEM YAZI HEM DE RAKAM İLE GÖSTERİLİP İKİ BEDEL ARASINDA FARK BULUNURSA, YAZIYLA GÖSTERİLEN BEDELE İTİBAR EDİLİR

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 02.12.2010 Tarih, 2010/15467 Esas, 2010/28378 Karar Sayılı İçtihat Metni

“İcra mahkemesi kararında belirtildiği gibi TTK’nun 690.maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 588/1.maddesinde “bono bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazıyla gösterilen bedele itibar olunur.” Hükmünden anlaşılması gereken yazıyla belirtilen açıklamanın da geçerli bir bedel olması koşuluna bağlıdır. Somut olayda gözlendiği gibi bononun üst kısmında 100 YTL rakamla belirtilmiş, ancak yazıyla açıklanan bölümde ise “yüz miller” biçiminde ne olduğu anlaşılamayan bir bedel yazılmıştır. Bu durumda takip alacaklısının yukarıda yazılan yasa hükmünden faydalanması mümkün değildir. Alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği ve ne miktar üzerinden gerekeceği yargılamaya muhtaç olmakla mahkemece itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

 

Call Now Button