DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ DİLEKÇESİ 2

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİNE

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO               : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas

HACZİN KALDIRILMASINI

İSTEYEN

DAVACI (BORÇLU) :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI(ALACAKLI): C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile takibe konulan borcun haricen ödenmiş olmasına rağmen ../../…. tarihinde konulan maaş haczinin KALDIRILMASI istemi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Alacaklı tarafından davacı müvekkil A….. B….. aleyhine Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası (EK-1) üzerinden takip başlatılmış; takip kesinleşmiştir. Müvekkil, takibe konu borcu alacaklı C….. D….’ye ödeyeceğini taahhüt etmiştir.

Takibin kesinleşmesinin ardından müvekkil tarafından takibe konu borç tüm masraf ve ferileri ile birlikte toplam 000,00 TL olarak, ../../…. Tarihinde, davacı alacaklı C….. D…. ‘nin hesabına yatırılarak, haricen ödemiştir. Müvekkil tarafından yapılan ödemelerin belgelerinin asılları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-2)

 Takibe konu borç, müvekkil A….. B….. tarafından haricen ödenmiş olmasına rağmen, alacaklı bu ödemeleri icra dosyasına beyan etmemiş; sonrasında da takipte kesinleşen miktar olan 000,00 TL üzerinden, müvekkilin maaşı üzerine yeniden haciz koydurmuştur. İşverenliğe gönderilen maaş haczi müzekkeresi işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-3)

Bu şekilde alacaklı, söz konusu borç nedeniyle herhangi bir alacağı kalmadığı halde, ödenmiş olan bir borçla ilgili olarak müvekkilin maaşına hukuka aykırı olarak haciz koydurmuş durumdadır. Yapılan hukuka aykırı bu işlem haksız olmasının yanında, müvekkilin çalışmakta olduğu kurum içinde de sıkıntıya düşmesine sebep olmuştur.

Açıklanan bu sebeplerle ve ekte sunduğumuz ödeme belgesi asılları ışığında müvekkil yönünden takibin tedbirden durdurulmasına ve devamında borçlu müvekkilin maaşı üzerine konulan ../../….tarihli haczin kaldırılmasına karar verilmesini Mahkemenizden talep etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEPLER   : İİK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası, Ödemeye ilişkin banka dekontları, Maaş haczi müzekkeresi, Borçlu ve Alacaklının Banka hesap hareketleri dökümü, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Ankara …İcra Müdürlüğü’nün 2021/…. E. Sayılı dosyası ile yapılan takibin tedbirden DURDURULMASINI ve

2-Borçlu müvekkilin maaşı üzerine konulan ../../….tarihli haczin KALDIRILMASINI  saygılarımızla arz ve talep ederiz. 05/10/2021

                                                                      Haczin Kaldırılması Talebinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                     

 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button