DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

TEREKENİN RESMEN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

TALEPTE

BULUNAN               : A….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                    

VEKİLİ                    :

MİRAS BIRAKAN  :C…. B…… (T.C.:…………….)

ADRES                     

TALEP KONUSU    : Miras Bırakan C…. B…..’ nin terekesinin resmen tasfiye edilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Miras bırakan C…. B…., talepte bulunan müvekkil A…. B….’ nin babası olup, 13.09.2021 tarihinde yukarıda belirtilen yerleşim yeri de olan adresinde vefat etmiştir. Miras bırakanın mirasçıları ekte sunduğumuz Ankara …. Noterliği’nin …/…/2021 Tarih, …. Yevmiye numaralı veraset ilamından (EK-1) da görüleceği üzere talepte bulunan müvekkil A…. B…. Ve dava dışı diğer mirasçı D…. B….’ dir.

Miras bırakanın terekesi borca batık olup, talepte bulunan miras bırakan tarafımızca bu şekilde kabul edilmek yerine Türk Medeni Kanunu 632.Madde gereği terekenin resmi tasfiyesi yapılması talep edilmektedir.

Türk Medeni Kanunu madde 632Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir.

Bu istem, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dikkate alınmaz.

Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin borçlarından sorumlu olmazlar.”

Türk Medeni Kanunu madde 634 “Resmî tasfiye, sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır.

Resmî tasfiyeye terekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır ve aynı zamanda yapılacak ilânla miras bırakanın alacaklılarından ve borçlularından, belirtilen süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri istenir.

Terekenin daha önce resmî defteri düzenlenmiş ise resmî tasfiye bu deftere göre yapılır.

Tasfiye memuru, göreviyle ilgili işlerini sulh mahkemesinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Mirasçılar ve tereke alacaklıları, sulh mahkemesine, tasfiye memuru tarafından yapılan veya tasarlanan işlemlerden dolayı bunu öğrendikleri tarihten başlayarak yedi gün içinde yazılı olarak şikâyette bulunabilirler.”

 HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, tanık, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile, m iras bırakan C…. B…..’ nin terekesinin resmen tasfiye edilmesini vekaleten talep ederiz.22.11.2021

 

Talep Eden A….. B….. Vekili

 

terekenin tasfiyesi nasıl olur, tereke idare memuru nedir, terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine kim karar verir, tereke satış ne demek, terekenin resmî tasfiyesini kimler isteyebilir, terekenin tasfiyesi davası kime karşı açılır, terekenin bütünlüğü bozulmadan alınan vergiye ne ad verilir, tereke temsilcisinin görevi nedir, tereke temsilcisi kimler olabilir, reddedilen mirasın tasfiyesi hangi kanuna göre gerçekleştirilir, terekenin hükmi reddine yol açan sebepler nelerdir, terekenin hükmü reddine yol açan sebepler nelerdir, tereke mirasçı ne demek, tereke davası kaç yıl sürer, terekenin tespiti nasıl yapılır, mirastan yoksunluk sebepleri nelerdir, en yakın yasal mirasçılar kimlerdir, terekenin resmen yönetilmesi nedir, tenkis davası kime karşı açılır, tereke teslimi ne demek, miras, mirasçı, miras bırakan, muris, miras davası, reddi miras, reddi miras davası, reddi miras süresi, miras hukuku, veraset belgesinin iptali davası, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmesi, miras paylarını belirleme, muris muvazaası, miras bırakan muvazaası, batıkent, tereke, terekenin paylaştırılması, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, vasiyet, vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyet, vasiyetin tenfizi, vasiyetten dönme, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi, mirasın reddi süresi, miras sebebiyle istihkak davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylaşmayı isteme, mirasta denkleştirme, paylaşma sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölüme bağlı taSarruf, mirasçı atama, art mirasçı, yenimahalle, yedek mirasçı,  mirasçılıktan çıkarma, saklı pay, yasal pay, saklı paylı mirasçılar, sağlar arası tasarruf, ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis, tenkis davası, mirasın geçmesi, veraset ve intikal, mirasın açılması, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi verilmesi, verasetname, tereke defteri, vasiyetnamenin teslimi, vasiyetnamenin tebliği, iki şahit, mirasçılık belgesi verilmesi davası, veraset belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button