CEZA HUKUKU

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 141 HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 141 HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI

İlgili Kanun Maddeleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 141.madde

Hırsızlık

“Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)”

Suçun gece vakti işlenmesi

“Madde 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.

Daha az cezayı gerektiren haller

“Madde 144- (1) Hırsızlık suçunun;

a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,

b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,

İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Malın değerinin az olması

“Madde 145- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/16 md.) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

Kullanma hırsızlığı

“Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.”

Zorunluluk hâli

“Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

Hırsızlık Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 141.maddesinde düzenlenen basit hırsızlık suçu, mülkiyet hakkına ve zilyedliğe yönelen eylemleri kapsamaktadır.

Bu suç, malın sahibinin veya malı zilyetliğinde bulunduran şahsın kendisi dışında herkes tarafından işlenebilir. Bunun anlamı, mağdurun, malın mülkiyetine sahip olması gerekmediğidir. Ödünç aldığı mal çalınan şahıs da bu suçun mağduru olabilir ve şikayette bulunabilir.

Bu suç, fail tarafından kast ile işlenebilir. Hata ile işlenmesi söz konusu olamaz. Zira kişinin bir malı kendisinin zannederek çalması veya kendi zilyetliğindeki mal ile karıştırarak çalması, hırsızlık suçuna vücut vermez.

Hırsızlık suçunun konusu taşınır bir maldır. Bir başkasına ait veya bir başkasının zilyetliğinde bulunan taşınır bir malın veya mal sayılması nedeniyle evcil hayvanın, o kişinin rızası dışında, failin kendisine veya bir başkasına menfaat sağlamak amacıyla alınması ve üzerinde egemenlik kurulması ile hırsızlık suçu tamamlanır.

Hırsızlık suçuna konu olan malın maddi bir değeri olabileceği gibi, manevi bir değeri de olabilir. Maddi değeri olan malın değerinin az olması TCK 145.maddede sayılan hakimin takdirine göre daha az cezayı gerektiren ve hatta cezanın kaldırılabileceği bir haldir.

TCK 143.maddesi, hırsızlık suçunun gece işlenmesi halini belirtmekte olup, cezanın artırıldığı nitelikli halidir. Hırsızlık suçunun gece işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

TCK 144, 145, 146 ve 147.maddeleri ise daha az cezayı gerektiren hallerdir. Bunlardan 144.madde hırsızlık suçunun malın ortaklarından biri tarafından işlenmesini veya hukuki bir ilişkinden kaynaklanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesini, 145.madde malın değerinin azlığını, 146.madde malın, zilyedine iade edilmek üzere geçici bir süre kullanılmak amacıyla çalınmasını, 147.madde ise malın çalınmasının bir hayati bir zorunluluk arz etmesi hallerini kapsamaktadır. Bu sebeplerin hepsi daha az cezayı gerektiren hallerdir. Örnek vermek gerekirse açlıktan ölecek olan şahsın ekmek çalması, alacaklının, alacağını tahsil edememesi gerekçesi ile borçlusunun malını çalması, bir taşınırın iki ortağından birinin, söz konusu taşınırı çalması hırsızlık suçuna vücut verecek ancak daha az cezayı gerektirecektir.

Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Uygulanması

Meşru müdafaa, zorunluluk hali ve görevin yerine getirilmesi gibi hukuka uygunluk nedenleri, fiili hırsızlık suçu olmaktan çıkartır.

Hırsızlık suçunun soruşturması ve kovuşturması re’sen yapılır, bunun anlamı şikayetçi olunmasa dahi soruşturulacağı ve kovuşturulacağıdır. Ancak TCK 167.maddede belirtilen, belirli derecede akrabalar arasında hırsızlık suçunun işlenmesi, 144.maddede belirtilen ortaklar tarafından veya alacaklı tarafından borcunun tahsil amacıyla gerçekleştirilmesi durumunda ve 146.maddede belirtilen kullanma hırsızlığında mağdurun şikayeti aranacaktır.

Suçun Cezası

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Görevli, Yetkili Mahkeme

TCK 141.madde kapsamında görevli mahkeme yetişkinler için Asliye Ceza Mahkemeleri, 18 yaşından küçükler için Çocuk Mahkemeleridir. Yetkili Mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Zamanaşımı

Bu suçta dava zamanaşımı yetişkinler için sekiz yıldır. Suç tarihinde 12-15 yaş arasında olanlar için 4 yıl, 15-18 yaşa aralığındakiler için 5 yıl 4 aydır.

hırsızlık suçu kaç yıl, hırsızlık suçu sicile işler mi, hırsızlık suçunun manevi unsuru nedir, nitelikli hırsızlık ne demek, tck 141, türk ceza kanunu 141 türk ceza kanunu madde 141, basit hırsızlık suçu, hırsızlık suçu uzlaşmaya tabi midir, hırsızlık şikayeti nereye yapılır, hırsızlığa teşebbüsün cezası nedir, ceza hukuku, asliye ceza mahkemesi, sulh ceza mahkemesi, sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, ceza davası, ağır ceza davası, tutuklama, adli kontrol, tutuklama kararına itiraz, adli kontrol kararına itiraz, savcılık kararı, iddianame, iddianameye itiraz, tutuklu, hükümlü, ceza infaz kurumu, cezaevi, açık cezaevi, kapalı cezaevi, denetimli serbestlik, adli para cezası, cezadan mahsup, hak yoksunlukları, kast, taksir, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, kanun hükmü ve amirin emri, meşru savunma, zorunluluk hali, hakkın kullanılması, ilgilinin rızası, cebir, şiddet, korkutma, ceza, haksız tahrik, hata, hile, ceza davası, tehdit, teşebbüs, bileşik suç, zincirleme suç, fikri içtima

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button