DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN (ISKATIN) İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                   

VEKİLİ                    :

ADRES                    

DAVALI                   : D….. B…..(T.C.:……………..)

DAVA KONUSU    : Mirastan ıskatın (çıkarmanın)  iptaline karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Talepte bulunan davacı müvekkil ile davalı kardeş olup, babaları muris C….B…. (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-1) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-2) da anlaşılacağı üzere, davacı müvekkil ile davalı murisin tek mirasçılarıdır.

Muris ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğinde vasiyetname (Ek-3) düzenlemiş; muris tarafından düzenlenen bu vasiyetname Ankara ( ) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin ………. Esas, …… Karar sayılı dosyasında (Ek-4) açılıp okunarak kesinleşmiştir. Böylece müvekkil mirastan çıkarıldığını öğrenmiştir.

Vasiyetnameye göre muris TMK 510/2 Maddesi uyarınca “Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.” Gerekçesine dayanarak müvekkili mirastan ıskat etmiştir.

Ancak düzenlenen vasiyetname her yönüyle usul ve yasaya aykırıdır. Söz konusu vasiyetnamenin saklı pay sahibi ve murisin yasal mirasçısı olan müvekkilden mal kaçırma gayesiyle hazırlanmış olduğu ve bu vasiyetnamenin yasal şartları taşımadığı açıktır.

Müvekkil babasının yaşamı boyunca onun yanında olmuş ve evlatlık vazifesini sonuna kadar yerine getirmiştir. Muris ile aralarında son zamanlarda geçimsizlik olsa da müvekkil babasına ya da ailenin diğer bir ferdine karşı hiçbir zaman özellikle de aile hukukundan doğan yükümlülüklerini aksatacak davranışlar sergilememiştir.

Müvekkil ve muris arasında vasiyetnameden çıkartmayı gerektirecek ağırlıkta bir olay da hiçbir zaman yaşanmamıştır. Her ne kadar muris, müvekkilin aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle onu mirasından çıkartmışsa da, bu iddiasına dayanak olabilecek bir vakıayı vasiyetnamesinde sunmamıştır.

Neticeten mirastan çıkartılmayı gerektiren haklı bir sebep var olmadığından ve bu sebeple de yapılan işlem usul ve yasaya aykırı olduğundan, müvekkilin mirastan ıskatının iptaline karar verilmesini talep etme hususu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğince düzenlenen vasiyetname, Ankara ( ) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin ………. Esas, …… Karar sayılı dosyası, tanık, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile,

1-Sıraladığımız itirazlarımızın kabulü ile birlikte,

2-../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğince düzenlenen vasiyetname ile müvekkilin mirastan ıskatının iptaline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 17/11/2021 

 

Davacı A….. B….. Vekili

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

mirastan çıkarma, mirastan ıskat, mirastan çıkarmanın iptali dava dilekçesi, mirastan ıskatın iptali dava dilekçesi, mirastan çıkarma işlemi nasıl yapılır, mirastan mahrum etme nasıl olur, mirasçılıktan çıkarma sebepleri nelerdir, mirastan çıkarma davası hangi mahkemede açılır, mirastan men etme var mı, mirastan çıkarılan kişi tenkis davası açabilir mi, anne evladını mirastan mahrum bırakabilir mi, mirasçılıktan çıkarma nedir, mirastan ıskat sebepleri nedir, mirastan ıskat ne demek, mirastan çıkarma alt soyu etkiler mi, mirastan nasıl çıkarılır, mirastan ıskat edilen tenkis davası açabilir mi, murisi öldürmeye teşebbüs etmek mirasçının mirasçılık haklarına zarar verir mi, mirastan yoksunluk nasıl yapılır, mirastan yoksunluk altsoyu etkiler mi, mirastan red mümkün mü, kişiyi mirastan mahrum edebilir mi

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button