CEZA HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Trafik Para Cezasına İtiraz Dilekçesi 

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

 

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR

 

 

İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:12345678901)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                  

İTİRAZA KONU

TUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’ nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM

TARİHİ                     :…/…/2021 saat … : …

TUTANAK TEBLİĞ

TARİHİ                     :01/08/2021

İTİRAZ KONUSU   : T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’ nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR

Tarafıma ait .. …. .. plaka numaralı araç ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu’  nun …/… maddesi gerekçe gösterilerek “……………………………………………” iddiasıyla kesilen ekte sunulu, gıyabımda tanzim edilen …/…/2021 Tarih, … SERİ No, ……. Sıra NO’ lu (EK-) tutanak tarafımca 01/08/2021 tarihinde tebliğ (tebligat zarfı EK-) alınmıştır.

Sözde Trafik Kural İhlali ……. Sicil Numaralı Genel Hizmet Polisi ….. ….. tarafından tanzim edilmiştir.

Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu, gıyabımda düzenlenen haksız ve hukuki dayanaktan yoksun tutanağa itiraz zarureti hasıl olmuştur. Zira ekte sunduğum kamera kaydından (EK-) ve bu kayda ilişkin fotoğraf çıktılarından (EK-) da görüleceği üzere, tarafıma ait … … …. plaka numaralı araç, Trafik Kuralı ihlalinin gerçekleştiği iddia olunan …/…/2021 Tarih saat … : …’ de ikametimin bulunduğu ……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde, park halinde bulunmaktadır. Kaldı ki sözde Trafik Kural İhlaline dair bir delil, fotoğraf ve kamera kaydı da sunulamamakta olup, bu durum Trafik İdari Para Ceza Tutanağı’ nın hatalı, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde düzenlendiğini de kanıtlamaktadır.

Bu kapsamda tarafıma ait .. …. .. Plaka numaralı aracın tutanakta yer alan tarih ve saatte sözde ihlalin gerçekleştiği yer olarak belirtilen …. Caddesi Üzeri Yenimahalle / Ankara adresinde olmadığı açık olup, kamera kayıtlarından da görüleceği üzere ikamet adresim olan ……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde park halindeki araç içerisinde cep telefonu, araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazı kullanan bir sürücü de bulunmamaktadır. Kaldı ki aksi düşünüldüğünde dahi park halindeki araç içinde cep telefonu, araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak da Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince suç değildir.

İşbu nedenle, sunmuş olduğumuz kamera kayıtları, bu kayıtlara ilişkin fotoğraflar da dikkate alınarak itiraza konu Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yer alan para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       :Karayolları Trafik Kanunu, HMK, sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        :Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat zarfı, Kamera Kayıtları, Fotoğraflar, Tanık Anlatımlar (Gerektiği takdirde), Yemin, sair ilgili delail

SONUÇ VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen …/…/2021 tarih, …………. numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’ nda yazılı para cezasının ve diğer tüm cezaların iptaline karar verilmesini talep ederim. 02.08.2021

 

İtiraz Eden

A….. B….. Vekili

 

EKLER         :

1-T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’ nin …/…/2021 Tarih, .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’ nın Fotokopisi

2-Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının ……-….-…. Tevdi Numaralı ………….. Tebligat Numaralı tebligat Zarfının Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Tarafıma Ait .. …. .. Plaka Numaralı Aracın Ruhsat Fotokopisi

5-.. …. .. Plaka Numaralı aracın Sözde trafik ihlali tarih ve saatinde ikametimin bulunduğu ……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde park halinde olduğuna dair kamera kaydının CD ortamında çıktısı

6-.. …. .. Plaka Numaralı aracın Sözde trafik ihlali tarih ve saatinde ikametimin bulunduğu……………………………….. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde park halinde olduğuna dair kamera kaydına ilişkin fotoğrafların çıktısı

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button