DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Örneği

Tapu İptali ve Tescil Davası Dava Dilekçesi

Tapu İptali ve Tescil Davası Dava Dilekçesi Örneği

Şufa Davası

Şufa Davası Dilekçesi

Şufa Davası Dilekçe Örneği

Şufa Davası Dava Dilekçesi

Ön alım hakkı nedir?

Şufa nedir?

Tapu iptal ve tescil davası

Ön alım hakkı kullanma süresi ne kadar?

 

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

………….. NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                  

DAVALI                   :C….. D….. (T.C.:)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası)

DAVA KONUSU     : Davacı müvekkilin de ½ hissesine sahip olduğu, Ankara İli Elmadağ İlçesi … Ada, … Parsel üzerinde kain taşınmazın davalıya yapılan hisse satışının iptaline ve satış bedeli ödenmek üzere tarafım üzerine tesciline karar verilmesi taleplidir.

 

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkilin ½ hissesine sahip olduğu, Ankara İli Elmadağ İlçesi … Ada, … Parsel’ de kain (Tapu belgesi ekte sunulmaktadır Ek-1) taşınmaz, dava dışı E…. B…. Tarafından 03.04.2021 tarihinde 100.000,00 TL bedel ile davalı C….. D…..’ ye satılmış ve tapuda devir gerçekleşmiştir.

Söz konusu devir işlemi ile ilgili olarak davacı müvekkil bilgilendirilmemiş, tarafına Noter kanalı ile bilgilendirme yapılmamış olup, kanunda belirtilen 2 yıl hak düşürücü süre içerisinde işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Dava konusu tarla niteliğindeki taşınmaz, dava dışı E…. B…. İle davacı müvekkilin babasından kalmış olup, davacı müvekkilin paylı mülkiyetinin bulunması nedeniyle ve Türk Medeni Kanunu’ nun 732, 733 ve 734.maddeleri gereği yasal ön alım hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple davacı müvekkile haber verilmeden davalı C…. D…..’ ye yapılan devir işleminin, işlem bedeli tarafımızca Mahkeme veznesine depo edilmesi şartıyla iptalini ve davacı müvekkil üzerine tesciline, işbu dava süresince de dava konusu hissenin bir üçüncü şahsa intikalinin engellenmesi amacıyla söz konusu hisse üzerine tedbir konulmak üzere Elmadağ Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, TBK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          :Tapu kayıtları, tanık beyanları, emsal bedel araştırması, keşif, yemin, bilirkişi raporu, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP            :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile:

-Öncelikle dava konusu taşınmaz hissesinin bir üçüncü şahsa devrinin önlenmesi adına ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar verilmesine ve tapu müdürlüğüne bu hususta müzekkere yazılmasına

-Dava konusu taşınmaz hissesinin, taşınmazın satış bedeli ve harç ve masrafları tarafımızca davalı tarafa ödenmek üzere Mahkeme veznesine depo edilmesi kaidesiyle, davalı üzerinde bulunan tapu kaydının iptaline ve davacı müvekkil üzerine tesciline karar verilmesine

-Her türlü yargılama gider ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 03.08.2021

 

Davacı A….. B….. Vekili

  

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button