DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

D.NO:2021/…… E.

DAVALI MİRASÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)

ADRES                     

VEKİLİ                    :

ADRES                    

DAVACI MİSARÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)

DAVA KONUSU    : Yukarıda esas numarası yazılı dosya ile Mahkemenizde ikame edilen vasiyetnamenin iptali talepli davaya cevaplarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı tarafında Mahkemenizde müvekkil aleyhine ikame edilmiş olan yukarıda esası yazılı dosyanın dava dilekçesi tarafımıza ../../…. Tarihinde tebliğ edilmiştir. Müvekkil aleyhine açılan davaya karşı beyan ve cevaplarımızı içeren işbu dilekçeyi süresi içerisinde Mahkemenize sunuyoruz.

Mahkemenizden vasiyetnamenin iptal edilmesi talebinde bulunan davacı ile davalı müvekkil kardeş olup, babaları muris C….B…. (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur (Ek-1) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-2) da anlaşılacağı üzere, davacı ile davalı murisin tek mirasçılarıdır.

Muris ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğinde vasiyetname (Ek-3) düzenleyerek, terekenin bir kısmını, ölünceye kadar bakım sözleşmesi gereği davalı müvekkile bırakmıştır.

Davacı yan dava dilekçesinde düzenlenen vasiyetnamenin her yönüyle usul ve yasaya aykırı olduğunu; saklı pay sahibi ve murisin diğer yasal mirasçısı olan davacıdan mal kaçırma gayesiyle hazırlanmış olduğunu ve bu vasiyetnamenin yasal şartları taşımadığını ayrıca muris ve davalı müvekkil arasındaki ölünceye kadar bakım sözleşmesinin olamayacağı iddialarında bulunmuştur.

Davacı yanın dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu bu hususlar hukuki dayanaktan yoksun ve tamamen soyut iddialardır. Davacının tüm iddiaları varsayımlara dayanmakta olup aslen hiçbir dayanağı, somut delili yoktur. Davacının itiraz ettiği tüm hususlar hukuken öngörülen şartlarla, usul ve yasalara uygun olarak gerçekleşmiştir. Şöyle ki,

Öncelikle,

  • Vasiyetname vasiyet edenin tasarruf ehliyeti bulunmadığı sırada yapılmışsa,
  • Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucu yapılmışsa,
  • Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yükümlülükler hukuka ve ahlaka aykırı ise,
  • Vasiyetname kanunda belirtilen şekil şartlarına aykırı yapılmış ise iptali istenebilir.

Davacının iddia ettiği hususlar bu şartlardan olmadığından, Mahkemenizce de gözetileceği üzere davacının vasiyetnamenin iptali istemi reddedilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte vasiyetname ile yapılan ölünceye kadar bakım sözleşmesinin sakatlığı iddiası yerinde değildir. Muris ve davalı arasında ölünceye kadar bakım sözleşmesi vardır. Muris ve davalı birbirlerine yakın oturmakta olup, murisin talep ettiği gibi müvekkil sık sık murisi ziyaret ederek onun ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Muris ömrünün son yıllarında yalnız yaşamakta ve yalnızlık çekmekte idi. Bu sebeple öz evladının onun için yol arkadaşlığı yapıp yanında yer alması son derece mühimdi. Ancak davalı müvekkilin kendi ailesinin olması ve o ailenin de müvekkile ihtiyacı olması herkes için olduğu gibi muris için de anlaşılabilir bir durumdu. Bu yüzden her ne kadar aralarında bir bakım sözleşmesi de olsa, müvekkilin kendi ailesiyle birlikte yaşıyor olması muris için ya da müvekkilin murise bakım sözü verdiği sözleşme için bir sorun teşkil etmemektedir. Müvekkil, murisin ihtiyaç ve isteklerini her zaman yerine getirmiş; ölünceye kadar onunla ilgilenmiştir.

Her ne kadar muris yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek bir sağlık problemine sahip olmasa da yalnızlık çekmekte; zaman zaman bakıma ve yoldaşlığa ihtiyaç duymakta idi. Bu sebeple davalıdan bu yönde talepleri olmuş; müvekkil de babasının bu isteğine hiçbir zaman karşı gelmemiştir. Müvekkil düzenli olarak murisin ev alışverişini ve evin düzenini sağlamıştır. Murisi ömrünün son zamanlarına kadar düzenli olarak ziyaret etmiş; onunla olan bağını hiçbir zaman koparmamıştır. Murisin arzularını her zaman yerine getirmiş; bir ihtiyacı olduğu zaman ilk arayacağı kişi olmuştur.

Bu yönüyle hazırlanan vasiyetname ile yapılan ölünceye kadar bakım sözleşmesinin sakat olduğunu gösteren hiçbir unsur yoktur. Müvekkil, murisin kendisinden talep ettiği tüm edimleri yerine getirmiş; böylece sözleşmenin tüm edimlerini gerçekleştirerek sözleşmenin alacaklısı olmuştur. Davacının sözleşmenin sakat olduğuna dair iddiası hukuki mesnetten yoksundur.

Davacı, murisin noterlikte vasiyetname düzenleyebilmesi için tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporunun varlığı gözetilmeli iken böyle bir raporun bulunmadan vasiyetnamenin düzenlenmesinin yapılan işlemin sakatlığını ortaya koyduğunu iddia etmektedir. Davacının bu iddiası da diğer iddiaları gibi hukuki dayanaktan yoksundur. Muris yaşamını yitirdiği zamana kadar algılama ve ayırt etme gücünü hiçbir zaman kaybetmemiştir. İşbu dilekçe ekinde sunduğumuz sağlık raporlarından da görüleceği gibi bu durumla ilgili hiçbir sağlık raporu düzenlenmemiştir.

Vasiyetname düzenlenirken noterlikte bulunan yetkililerce de isnat yeteneğinin yerinde olduğu anında anlaşılabilir halde iken söz konusu vasiyetnameyi düzenlemiştir. Vasiyetname, kanunun aradığı şartlar çerçevesinde usul ve yasaya uygun olarak düzenlenmiştir. Bu yönüyle de söz konusu vasiyetnamenin davacıdan mal kaçırmak üzere hazırlanmadığı açıktır.

Neticeten, açıklanan tüm bu sebeplerle vasiyetnamenin, davacının saklı paylarını ihlal ederek yasadan doğan haklarına tecavüz ettiği iddiası hukuki mesnetten uzaktır. Düzenlenen vasiyetname noter huzurunda, kanunun aradığı yasal şartlar içerisinde ve murisin akıl sağlığı yerindeyken düzenlenmiştir. Müvekkil muris ile arasında olan ölünceye kadar bakım sözleşmesinin tüm gereklerini yerine getirmiş; bu şekilde vasiyetname ile düzenlenen mirasın alacaklısı olmuştur. Bu şekilde davacının ikame etmiş olduğu davanın bütününe ve iddialarının tamamına itiraz ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Murise ait sağlık raporları, Veraset ilamı, ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğince düzenlenen vasiyetname, tanık, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile:

1-Öncelikle davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu tüm hususların reddedilerek DAVASININ REDDİNE,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 03/11/2021 

 

Davalı D….. B….. Vekili

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

 

Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin iptali davası cevap dilekçesi, vasiyatnemanin iptali cevap dilekçesi, terekenin tespiti davasında neler talep edilir, tereke davası ne kadar sürer, terekenin tespiti davası nasıl açılır, tereke tespiti ne demek, terekenin tespiti davasını kimler açabilir, terekenin tespiti nasıl yapılır, batıkent, miras bırakanın terekesi nasıl tespit edilir, tereke satış dosyası ne demek, tereke defterini kim tutar, miras, terekenin tasfiyesi nasıl olur, terekenin aktifleri nelerdir, miras mahkemeleri ne kadar sürer, yenimahalle, terekenin pasifi nedir, tereke parası ne demek, tereke mirasçı dilekçesi nedir, hukuk bürosu, tereke mirasçı ne demek, terekeye dahil olan mallar nelerdir, terekenin resmen yönetilmesi nedir, miras, mirasçı, miras bırakan, muris, miras davası, reddi miras, reddi miras davası, reddi miras süresi, miras hukuku, ostim, veraset belgesinin iptali davası, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmesi, miras paylarını belirleme, muris muvazaası, miras bırakan muvazaası, tereke, terekenin paylaştırılması, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, vasiyet, vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyet, vasiyetin tenfizi, vasiyetten dönme, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi, mirasın reddi süresi, miras sebebiyle istihkak davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylaşmayı isteme, mirasta denkleştirme, paylaşma sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tararruf, mirasçı atama, art mirasçı, yedek mirasçı, mirasçılıktan çıkarma, saklı pay, yasal pay, saklı paylı mirasçılar, sağlar arası tasarruf, ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis, tenkis davası, mirasın geçmesi, veraset ve intikal, mirasın açılması, miras, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi verilmesi, verasetname, tereke defteri, vasiyetnamenin teslimi, vasiyetnamenin tebliği, iki şahit, mirasçılık belgesi verilmesi davası, miras, veraset belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası, miras davası, vasiyetname hangi hallerde bozulur, noterde yapılan vasiyetname bozulur mu, vasiyetnamenin iptali davası nereye açılır, vasiyetnamenin iptali ne zaman açılır, vasiyet hangi durumlarda iptal edilir, vasiyetnamenin süresi var mi, vasiyetname nasıl geçerli olur, miras nasıl bozulmaz, veraset nasıl bozulur, vasiyete nasıl itiraz edilir, vasiyetname açıldıktan sonra ne yapılır, vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası birlikte açılabilir mi, mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mı, vasiyet tenfiz davası ne kadar sürer, resmi vasiyetname kimler tanık olabilir, el yazılı vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir

Call Now Button