TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLKEKÇE-

ANKARA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:…./…

TAHLİYE EMRİNE İTİRAZDA BULUNAN

DAVALI                    :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVACI                    : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyasından gönderilen Tahliye Emrine karşı itirazlarımızın sunumu ve takibin durdurulması istemi hakkındadır.

           AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B….., mülkiyeti alacaklı C….. D….’ye ait olan iş yerinde ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı olarak oturmaktadır. Taraflar arasında yapılan kontrata göre kiralanan iş yerinin aylık kira bedeli 000,00TL’dir ve her ayın … günü ödenecektir.

Davacı tarafından müvekkil aleyhine, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası ile kira süresinin bitmesi iddiasıyla takip başlatılmış ve bu takibe konu tahliye emri,  ../../…. tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Söz konusu tahliye emri usule ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki,

Tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için, tahliye taahhüdünün yazılı şekilde yapılması, taahhüdün kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla verilmesi, tahliye taahhüdünde tahliye tarihinin belirtilmiş olması ve taahhüdün kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmesi gereklidir.

Kiralayan, itiraza konu takipte haksız ve kötü niyetli olarak, geçerli olmayan bir tahliye taahhütnamesini işleme koymuş ve taşınmazın tahliyesini istemiştir. Davacı kira sözleşmesinin ekinde bulunan bir taahhütname ile müvekkilin tahliyesini talep etmişse de, böyle bir talep usul ve yasaya aykırıdır. Tahliye taahhütnamesinin kural olarak kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmesi gerekir. Bu demek olmaktadır ki tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesiyle birlikte düzenlenemez; kira sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenmesi gerekir.

Söz konu taahhütname, taşınmazın kiralanmasına ilişkin olan sözleşmenin içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple de sözleşme ile aynı tarihi taşımaktadır. Usul ve yasaya göre taahhütnamenin kira sözleşmesi ile aynı tarihi taşımamalı, ileri tarihli olmalıdır. Açıklanan bu sebeplerle şekli şartlar oluşmadığından iddia edilen bir tahliye taahhütnamesinin var olmadığı kesinleşmekle, kira sözleşmesi uzatılmış sayılmaktadır. Davacının tahliye istemi bu yönüyle yersiz ve haksızdır.

Müvekkil tarafından kiralayana tahliye taahhütnamesi verilmemiş olması, tahliye taahhütnamesinin usule ve yasaya aykırı olması ve takibin tümüyle haksız olması nedeniyle, tahliye emrine süresinde itiraz ediyoruz.

 HUKUKİ SEBEPLER   : İİK,TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Söz konusu takibe ve tahliye emrine karşı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,

2-İtirazlarımız doğrultusunda karar verilerek haksız ve kötü niyetle başlatılan takip ve tahliye talebinin DURDURULMASINA,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 04/10/2021

Tahliye Talebine İtirazda Bulunan

A…. B…… Vekili

                                     

 

tahliye emrine itiraz, tahliye emrine itiraz dilekçesi, tahliye emrine itiraz dilekçesi örneği, tahliye emrine itiraz tahliyeyi durdurur mu, örnek 14 tahliye emrine itiraz nereye yapılır, tahliye talepli icra takibine itiraz edilirse ne olur, tahliye kararı nasıl icra edilir, ev tahliye kararına itiraz edilebilir mi, istinaf tahliye kararını durdurur mu, örnek 13 itiraz nereye yapılır, sulh hukuk mahkemesi tahliye davası kesinleşmeden icra edilebilir mi, tahliye talepli icra takibi ne kadar sürer, tahliye davası sulh hukuk mu icra hukuk mu, itirazın kaldırılması ve tahliye davası ne zaman açılır, itirazın iptali davasında tahliye istenebilir mi, tahliye kararı çıktı ne yapmalıyım, tahliye davası kesinleşmeden icra edilebilir mi, kiracıya tahliye için ne kadar süre verilir, tahliye kararı ne demek

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com