MEDENİ HUKUK

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

İlgili Kanun Maddeleri, Mevzuat ve Uluslararası Antlaşma Maddeleri

 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu 39.madde

Madde 39- – Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.”

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 35.madde

Madde 35“- (1) Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir..”

 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Maddi hata niteliğinde olmayan, nüfus kayıtlarındaki hataların, ancak Mahkeme tarafından verilecek karar ile düzeltilebilmesi mümkündür. Zira yukarıda da görüleceği üzere 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35.maddesi gereği “kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez.” Maddi hata niteliğinde olan kayıtlar ise, idareye doğrudan başvurarak düzeltilebilir.

Peki, nedir maddi hata niteliğindeki nüfus kayıtları. Örneğin, doğumdan sonra Nüfus Müdürlüğü’ ne bildirilen evrakta belirtilen bilgiler ile, nüfusa kaydedilen bilgiler arasında farklılık olması, yazım hatası bulunması gibi. Bu şekildeki hatalar, idareye, yani Nüfus Müdürlüğüne doğrudan yapılacak başvuru ile düzeltilmesi yapılabilecek maddi hatalardır.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Ne İçin Açılır? Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası yazım hatası, kayıt hatası gibi maddi hataların düzeltilmesinden ziyade, kaydın baştan itibaren gerçek duruma aykırı olarak oluşturulması halinde başvurulacak hukuki yoldur. Zira bu tarz bir hata, tarafların veya ilgilisinin kişisel durumunda farklılık yaratmakta ve hatta 3.kişileri dahi ilgilendirmekte, netice olarak etkilemektedir. Örneğin, biyolojik anne ve babası yerine bir başka çiftin nüfusuna kaydedilen şahıs ile ilgili olarak yapılacak olan nüfus kaydının düzeltilmesi işlemi, tüm bu belirtilen kişilerin ve mirasçılarının kişisel durumlarını etkileyecek, değiştirecektir. Veya nüfusa cinsiyeti hatalı olarak kaydedilen şahsın askerlik vazifesini yerine getirmesi kendisinden beklenecektir gibi örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla gerçeğin mutlaka açıklığa kavuşturulması, dolayısıyla bunun da Mahkeme eliyle yapılması gerekmektedir.

Nüfus kaydının Mahkeme kanalı ile dava yoluyla düzeltilmesinin bir sonucu olarak da Mahkeme mutlak gerçeği ortaya çıkaracak şekilde hüküm kurmalıdır. Dolayısıyla bu davalarda Mahkemece re’sen araştırma ilkesi geçerli olacak, Mahkeme tarafların delilleri ile bağlı olmayacaktır.

Yine nüfus kaydının düzeltilmesinde kamusal yarar söz konusu olduğundan, tarafların ve ilgililerin bu davayı açabilmeleri bir süre sınırına bağlı tutulmamıştır. Bu bağlamda nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, bu davalar ile çok karıştırılan soy bağının (nesebin) reddi, babalık vb. davalardan ayrılmaktadır. Zira söz konusu davalarda süre sınırlaması mevcuttur.

Yine re’sen araştırma ilkesi ve davanın kamusal niteliği göz önüne alındığında taraflarca her türlü delile dayanılabilecektir. Bu noktada akıllara biyolojik örnek alınması hususu gelecek olup, nüfus kaydının düzletilmesi davalarında her zaman delil olarak kullanılmamak ile birlikte, başvurulabilecek delillerden birisi de biyolojik örnek alınmasıdır. Bu noktada Hukuk Muhakemeleri kanunu gereği, ilgilisinin bir sağlıksal problem yaratmayacak şekilde kendisinden biyolojik örnek alınmasına rıza göstermesi mecburiyeti söz konusudur. Dolayısı ile biyolojik örnek alınmasına karar verilen taraf veya ilgili rıza göstermediği takdirde, Mahkeme kararı ile zor kullanılarak biyolojik örnek alınması yoluna gidilecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Mirasçılar Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Açabilir mi?

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davasını her ilgili şahıs açabilir, talep edebilir. Ancak buradaki ilgiden kasıt hukuki menfaati olmasıdır. Örnek vermek gerekir ise biyolojik anne ve babası yerine başka bir çiftin nüfusuna kaydedilen çocuk, miras menfaati olması nedeniyle bu davayı açabileceği gibi, bu çiftin diğer çocukları da yine miras menfaati olmaları sebebiyle işbu davayı açabilirler. Hukuki yararı bulunanlar dışında, kısıtlılar için Sulh Hukuk Mahkemesince görevlendirilen vasiler, çocuklar için velayeti altında bulunduğu velisi ve en nihayetinde kamu düzenini ilgilendirdiği için Cumhuriyet Savcısı tarafından da Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davası açılabilir

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kimlere Karşı Açılır?

Bu davada davalı olabilecek ilk şahıs, nüfus kaydı düzeltilmesi istenilenelerdir. Buna ilaveten, Nüfus Kaydının düzeltilmesi işleminden menfaati etkilenenler ve Nüfus Müdürlüğü’ nün de işbu davada davalı olarak gösterilmesi gerekir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bu davada görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri, yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir.

 

 

nüfus kaydının düzeltilmesi davasını anne açabilir mi, nüfus kaydının düzeltilmesi davası kim açar, nüfus kaydının düzeltilmesi davası ne kadar sürer, soybağının düzeltilmesi davasını kim açabilir, nüfus kayit yeri değiştirilebilir mi, nufusa kayıtlı olduğumuz yer nasıl değiştirilir, diğer kayıtların düzeltilmesi istemli ne demek, saklı nüfus kaydı nedir, yaşın düzeltilmesi hangi mahkemede açılır, mirasçılar nüfus kaydının düzeltilmesi davası açabilir mi, doğum tarihi düzeltme davası nasıl açılır

Call Now Button