AİLE HUKUKU

Eski Eşin Soyadını Kullanma Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   : Müvekkilin boşandığı eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi yönündeki taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.

Evlilik birliğinin daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamasıyla taraflar boşanma kararı almışlardır. Müvekkil tarafından, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası açılmıştır. Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası sonuçlanmış ve ../../… tarihinde bu karar (EK-2) kesinleşmiştir.

Müvekkil evlendikten sonra kendi işini kurarak e-ticaret yapmaya başlamış ve geçimini buradan sağlamaktadır. Söz konusu e-ticaret sitesi ve markası müvekkilin evlendikten sonra kullanmaya başladığı kocasına ait soyadı olup bu isimle kayıtlıdır. (EK-3)

TMK madde 173/2 “Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.” Demekte olup müvekkilin evlendikten sonra aldığı soyadını kullanmaya devam etmeyi isteme hakkı doğmuştur.

Müvekkil, geçim kaynağı olan bu işletme ile tanınmış ve iş çevresinde bu soy ad ile yer edinmiştir. Müvekkil ve eşinin birliktelikleri her ne kadar sona ermiş olsa da müvekkil çevresinde bu soyadı ile tanınmaktadır. Soyadının değişmesi müvekkilin ticari çevresinde, iş hayatı sırasında edindiği belgelerde ve nihayet markalaşmasını sağlayan işletmesinde kendisini büyük bir zarara uğratmaktadır.

Müvekkil, her ne kadar boşanma davası ile bu soyadını kaybedip evlilik öncesi soyadına dönmüşse de bu durum ona iş hayatında büyük zorluklar çıkarmaktadır. Müvekkilin evlilik sonrası soyadını kullanmaya devam etmesi hususunda önemli bir menfaati bulunmaktadır.

Davalı ile müvekkil tamamen ayrı meslek gruplarında faaliyet göstermekte olup, birbirlerine karşı saygı içerisinde yaşantılarını devam ettirmektedirler. Müvekkilin evlilik sonrası soyadını kullanmaya devam etmesinin davalı yan tarafından hiçbir soruna sebebiyet vermeyeceği sabit olup bu durum davalının menfaatini olumsuz yönde de etkilemeyecektir.

Açıklanan tüm bu nedenlerle usul ve yasaya uygun olarak, müvekkilin menfaatinin bulunduğu gözetilerek; boşandığı eşi davalı C… B…’nin soyadını kullanmaya devam etmesine karar verilmesini vekaleten talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.173/2, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Ticari İşletmeye ait belgeler, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davacı müvekkil lehine hüküm kurularak, boşandığı eşi davalı C… B… ‘nin soyadını kullanmasına devam etmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.07.04.2022

 

Davacı Vekili

 

 

eski eşin soyadını kullanma dava dilekçesi, boşandığı eşin soyadını kullanma dava dilekçesi, eski eşin soyadını kullanma talebi, eski eşinin soy ismini alabilir mi, eski eşin soyadını kullanma ne kadar sürer, kadın soyadını değiştirmek zorunda mı, evlenen kadın kendi soyadını da kullanmak isterse ne yapmalı, eski soy ismimi nasıl geri alabilirim

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button