DİLEKÇE ÖRNEKLERİİŞ HUKUKU

İHBAR TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ

ANKARA (    ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’ NE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :…… TL

TALEP KONUSU    : Bilirkişi raporu sonrası taleplerimiz arttırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….. TL İhbar Tazminatı alacağının yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….. işçi statüsüyle girdiği davalı işyerinde 01.01.2000 tarihinde işe başlamış ve işten çıkarıldığı  01.01.2020 tarihine kadar belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmıştır.

Yukarıda belirtilen alacak taleplerimiz kapsamında …/…/2021 tarihinde Ankara Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna başvuruda bulunulmuş olup, Sayın Arabulucu tarafından düzenlenen Büro Dosya Numarası 2021/…… Arabuluculuk Numarası 2021/…… olan …/…/… Tarihli elektronik imzalı Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı (EK-1) yine ekte sunulmaktadır.

Müvekkil ihbar tazminatı alacağına hak kazanmış olmasına rağmen bu alacağın davalı tarafından kendisine ödenmesi hususundan imtina edilmiştir.

Aşağıda açıklayacağımız sebepler ve işbu dilekçe ekinde sunacağımız deliller ile tanık anlatımlarıyla da ortaya konulacağı üzere müvekkil kanunen kendisine tanınmış bir hak olan ihbar tazminatı alacağının tamamına hamil olmuştur. Şöyle ki;

4857 sayılı İş Kanunu 17. maddeye göre;

“İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.”

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere,

1-Belirsiz Süreli Bir İş sözleşmesi olmalıdır.

2-Feshin bildirilmesi gerekmektedir.

3-Fesih bildiriminden sonra, kanunda belirtilen süreler geçmeden iş sözleşmesi sonlandırılmış olmalıdır.

4-Taraflardan biri haklı sebeple derhal fesih hallerinden birini gerçekleştirmemiş olmalıdır.

Davalı taraf bildirim şartına uymayarak müvekkilin iş akdini akabinde sonlandırmış; ihbar süresine uymamıştır. Haklı sebeple derhal feshin kanunen aradığı şartların hiçbiri vuku bulmamasına rağmen, usul ve yasaya uygun olarak bildirim süresince işçiyi çalıştırmamıştır. Bu durumda davacı müvekkil, bildirim süresine ilişkin ücreti tutarında tazminata hak kazanmış, davalıya bunu ihbar etmiştir. Davalı işverenlik her ne kadar bu ücreti ödeyeceğini bildirmişse de, bu ödemeyi gerçekleştirmemiştir.

Davacı müvekkil kanunun aradığı tüm şartları taşımakta olup, ihbar tazminatı almaya hak kazanmış durumdadır.

Davalı işverenlik tarafından gönderilen, ekte sunduğumuz 01.01.2020 tarihli iş sözleşmesinin feshi konulu (EK-2) yazı ile “…” gerekçesi ile iş sözleşmesi sonlandırılmıştır. Davalı işverenliğin bu bildirimi gerçek iradesini yansıtmamaktadır. Davalı işverenlik tarafından yapılan feshin geçerli ve haklı bir fesih olmadığı açıktır.

1-Celb edilecek Sigorta belgeleriyle (EK-3) de ortaya konulacağı üzere müvekkil, 01.01.2020 tarihinde nedensiz olarak işten çıkarılmış; öncesinde ise işten çıkarılmaya ilişkin olarak kendisine bir ihbarda bulunulmamıştır.

2- Sunulan ücret bordrolarından (EK-4) da anlaşılacağı gibi müvekkil çalıştığı dönem boyunca işverenlikte aynı pozisyonda çalışan diğer işçiler gibi sigortası asgari ücretten yatmakta; ….. TL ise aylık elden ücret almaktadır. (Bu hususta tanık anlatımları önem arz etmektedir.)

 3- Davacı müvekkil, davalı işverenin ikrarından da anlaşılacağı üzere fesih öneli verilmeden işten çıkartılmış olup, bu kapsamda yasal hakkı ve çalışmasının karşılığı olan ihbar tazminatının hesaplanarak işletilecek faiziyle birlikte davacı müvekkile verilmesini talep etmekteyiz.

4- Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle sair işçilik hak ve alçaklarımız ile fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ihbar tazminatı alacağımızın hükmen tahsiline yönelik karar verilmesini teminen işbu davanın açılmasına gerek hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, sair ilgili mevzuat

DELİLLER              : Arabuluculuk Son Tutanağı, Davacının şahsi sicil dosyası, Maaş ödemelerine ilişkin belgelerin bankalardan celbi, Davacının işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile hizmet durum belgelerinin SGK’ dan celbi, ekte sunulan diğer belgeler, Müvekkil ile davalı firma arasındaki mail yazışmaları, dilekçeler, karşılıklı şikayetlere ilişkin hukuki belgeler (bilahare sunulacaktır, celbi de talep edilmektedir.), Her türlü sair delil,

Davalı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle, davacının alacaklarının şimdilik fazlasını talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla:

-….. TL İhbar Tazminatı Alacağının iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren (yasal) faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

-Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 24.08.2021

 

Davacı Vekili

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button