DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

KİRA BEDELİ TESPİT DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                 

DAVA DEĞERİ    :

TALEP KONUSU   : Davacı tarafından ikame edilen davanın esasına karşı beyanlarımızın sunumu hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Davalı müvekkil C….. D…., mülkiyeti davacı A….. B….. ‘ye ait olan ………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde bulunan konutta, ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı olarak oturmaktadır.

Taraflar arasında yapılan kontrata göre müvekkil, kontrat tarihinin başından beri kiralanan konutun kira bedeli olarak aylık 000,00TL ödemektedir. Ancak davacı bu değerin günümüz piyasasında emsal ve rayiç değerlerinin altında kaldığı iddiasıyla, müvekkile ../../…. Tarihli ihtarname (EK-2) ile kira bedelinin artırılacağını bildirilmiştir. Tarafımıza ../../…. Tarihinde tebliğ edilen bu ihtarnamede belirtilen zammın kabul edilebilir olmadığı davacı tarafa sözlü olarak bildirilmiş; uygun bir artırım talep edilmiştir.

Her ne kadar davalı tarafından böyle bir talepte bulunulmuşsa da davacı, bu talebe ve uzlaşma isteğine yanıt vermeyerek tamamen kötü niyetli olarak işbu davayı ikame etmiştir.

Davalı müvekkil, davacıya ait taşınmazda oldukça uzun zamandır ikamet etmektedir. Bu süreç içerisinde, davalı ve davacı arasında kira ödemelerine veya kiralanan taşınmaza ilişkin olarak hiçbir uyuşmazlık yaşanmamıştır. Kira bedeli her ay düzenli olarak ödenmiş; kiralanan taşınmaza ilişkin özen yükümlülüğü müvekkil tarafından hiçbir zaman aksatılmamıştır. Bu şekilde müvekkil ve davacı arasında gelişen güven ilişkisi, davacının haksız olarak ikame ettiği davanın dilekçesinin müvekkile tebliğ edildiği ../../…. tarihine kadar hiçbir zaman sarsılmamıştır.

Davacı tarafın ihtarname ile talep ettiği artırılmış kira bedelinin kabulü mümkün değildir. Talep edilen bu zam rayiç bedellerin ve konutun durumu gözetildiğinde muadillerinin çok üzerinde olup, kabul edilemeyeceği çok açıktır. Bu bariz duruma rağmen, ödenmekte olan kira bedeline bu oranda zam yapılmasının talep edilmiş olması ve indirim talep edilmesine rağmen uzlaşmaya yanaşılmamış olması, davacının yalnızca suiniyetli olduğunu göstermektedir.

Davacının ikame etmiş olduğu bu dava haksız ve iyi niyetten uzaktır. Davacı her ne kadar kiralanan taşınmazın kira bedelinin emsallerinin çok aşağısında olduğunu iddia etmişse de, bu iddianın tarafımızca kabulü mümkün değildir. Davalı tarafından ödenen kira bedeli, emsalleriyle aynı hatta daha üzerinde değerlerde olup, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik süreç de gözetildiğinde oldukça yerinde bir değerdir.

Davacı ile davalı müvekkil arasında güven esasına dayalı olarak süregelen bir kira ilişkisi vardır. Bugüne dek kira ödemelerinde veya taşınmaza ilişkin olarak, davalı müvekkil tarafından yaratılan en ufak bir problem dahi yaşanmamıştır. Kira bedelini aksatmadan ödeyen davalı müvekkil aleyhine iş bu davanın açılmış olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Uyuşmazlık konusu taşınmaza ilişkin ödenmekte olan kira bedelinin ülke koşulları ve taşınmazın durumu göz önünde bulundurulduğunda emsalleriyle eş değerde olması, yıllık artışlarının yapılmış olması ve davacının tamamen suiniyetle işbu davayı ikame etmiş olması sebebiyle, davacının hakkaniyete ve usule aykırı iddia ve taleplerinin kabul edilmeyerek; davanın reddedilmesini talep etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : 6570 sayılı Kanun, TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Kiralanan taşınmaza ait tapu kaydı, ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, ../../…. Tarihli ihtarname, Emsal Kira Sözleşmeleri, Tanık Anlatımları, Keşif ve Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Davacının suiniyetli iddialarıyla ikame ettiği işbu DAVASININ ve TALEPLERİNİN BÜTÜNÜYLE REDDİNE,

2-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 12/10/2021

Davaya Cevap Veren Davalı

C….. D…. Vekili

                                      

 

 

kira bedelinin tespiti, kira bedelinin artırımı, kira bedelinin tespiti davası, kira bedelinin artırımı davası, kira bedelinin tespiti ve artırımı dilekçesi, kira bedelinin tespiti ve artırımı dava dilekçesi, kira tespit davası ne kadar sürede sonuçlanır, kira sözleşmesinin tarafları kira bedelinin hakim tarafından belirlenmesini kaç yılda bir, geriye dönük kira kaç yıl istenebilir, kira tespit davası nedir, kira bedeli tespit davasını kimler açabilir, kira tespit davası masraflarını kim öder, ev sahibi kiracidan geriye donuk kira zammi isteyebilir mi, kira sözleşmesi hangi durumlarda geçersizdir, kira sözleşmesine cezai şart konulabilir mi, ev sahibi geriye dönük zam yapabilir mi, kira bedeli nasıl tespit edilir, kira bedeli neye göre belirlenir, kira bedelinin tespit davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi, kira tespit davası nerede açılır

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button