AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

VELAYET KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR, VELAYET DÜZENLEMESİNDE ASLOLAN ÇOCUĞUN SAĞLIK, EĞİTİM VE AHLAKİ BAKIMDAN YARARIDIR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 12.03.2009 Tarih, 2009/989 Esas, 2009/4535 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; * kısmen onanmasına kısmen bozulmasına dair Dairemizin * 16.7.2008 gün ve * 11497-10632 sayılı ilamiyle ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

1-Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan karar düzeltme talepleri yersizdir.

2-Velayet kamu düzenine ilişkindir. velayet düzenlemesinde aslolan çocuğun sağlık, eğitim ve ahlaki bakımdan yararıdır. Davalı, babası yanında bulunan müşterek çocuğun şiddete maruz kaldığını davacının gayrimeşru olarak bir başka kadınla yaşadığını ve bu kadın tarafından çocuğa kötü davranıldığını ileri sürerek, bu hususta Cumhuriyet Savcılığına 27.11.2008 tarihinde şikayette bulunduğunu bildirmiş ve Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturma evrakını delil olarak sunmuştur.

Dosyanın, mahalline bu sebeple iadesi üzerine dosyaya soruşturma evrakı alınmıştır. İddianın gerçekleşmesi durumunda, belirtilen olaylar velayetin değiştirilmesi veya kaldırılması sebebidir. Velayete ilişkin düzenleme henüz kesinleşmeden böyle bir durumun ortaya çıkması halinde hakim, çocuğun yararını gözeterek düzenlemeye res’en müdahale edebilir ve değiştirebilir. O halde, mahkemece; davalı tarafından bildirilen ve dosya içine alınan Akşehir Cumhuriyet Savcılığının 2008/3692 sayılı soruşturma evrakının da değerlendirilerek, gerektiğinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışma uzmanlarından görüş de alınmak suretiyle velayetin düzenlenmesi gerekir. Bu itibarla davalının velayete ilişkin karar düzeltme isteğinin kabulüne dairemiz ilamının onama kısmının velayete ilişkin olarak kaldırılmasına, hükmün yukarıda açıklanan sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 440/I-4. maddesi uyarınca, davalının karar düzeltme isteğinin velayet yönünden kabulüne, Dairemizin 16.7.2008 tarihli 2007/11497 esas 2008/10632 karar sayılı ilamında yer alan onama bölümünün velayete münhasır olarak kaldırılmasına, hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple de BOZULMASINA, davalının diğer yönlere ilişkin karar düzeltme isteğinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, tashihi karar peşin harcının istek halinde iadesine, oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button