İŞ HUKUKUYARGI KARARLARI

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI TANIK DELİLİNE DAYANMAKTA İSE TESPİT EDİLEN ALACAK MİKTARINDAN MAHKEMECE TAKDİR EDİLECEK ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 28.01.2013 Tarih, 2011/43426 Esas, 2013/2976 Karar Sayılı İçtihat Metni

“DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkilinin davalı işyerinde çalışırken iş akdine haksız olarak son verildiğini, tazminatlarının ödenmediğini ayrıca fazla mesai yaptığını, izinlerini kulanmadığını iddia ederek kıdem tazminatı ile diğer bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının iş akdine ekonomik nedenlerle son verildiğini, ihbar öneli tanındığını, ihbar öneli içinde devamsızlık yaptığını, hizmet akdine göre fazla mesai ücreti ödenmesinin mümkün olmadığını, 17 gün yıllık izin kullandığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir

E)Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,

2-Davacının fazla mesai ücreti ile ilgili taraflar arasında ihtilaf bulunmaktadır.

Mahkemece davacı lehine hesap edilen fazla mesai ücretinden belgeye dayandığı gerekçesi ile hakkaniyet indirimi yapılmamıştır.

Dosya kapsamına göre davacının 2008 Nisan-2009 Haziran arası döneme ait fazla mesai ücreti belgeye dayanmakta ise de, önceki dönem fazla mesai ücreti tanık beyanlarına dayanmaktadır. Bu nedenle davacı lehine tanık beyanlarına istinaden hesaplama yapılan dönem fazla mesai ücretinden uygun oranda bir takdiri indirim yapılması gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

fazla çalışma ücreti, fazla çalışma ücret alacağı, fazla çalışma ücret alacağı dava dilekçesi, fazla çalışma ücreti dava dilekçesi, fazla mesai ücreti, fazla mesai ücreti davası, fazla mesai ücreti dava dilekçesi, 1 saatlik fazla mesai ücreti ne kadar, fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır, fazla çalışma en fazla ne kadar, mahkemede fazla mesai nasıl hesaplanır, fazla çalışma ücretinden gelir vergisi kesilir mi, fazla mesai hesaplanırken agi dahil edilir mi, çalışanlar hangi durumlarda fazla mesai ücreti talep edebilir, mesai alacak davası ne kadar sürer, haftada en fazla kaç saat mesai yapılır, takdiri indirim, tanık delili, fazla mesainin tanık delili ile ispatı

 

 

Call Now Button