DİLEKÇE ÖRNEKLERİİŞ HUKUKU

SGK HİZMET TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (   ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALILAR           : 1.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (Ankara)

                                      2.C………… B…………

ADRES                       

TALEP KONUSU    : Davacı Müvekkilin ../../…. – ../../…. Tarihleri Arasında Sigortalı Olarak Çalıştığı Hizmetlerinin Tespitine Karar Verilmesi Talebidir.

 AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….. işçi statüsüyle girdiği davalı işyerinde …/…/…. Tarihinde işe başlamış ve işten çıkarıldığı …/…/…. Tarihine kadar belirsiz süreli hizmet akdi ile kesintisiz olarak çalışmıştır. Bu tarihte iş akdi, sebep gösterilmeksizin ve bildirimsiz olarak feshedilmiştir.

Müvekkil belirtilen süre içerisinde kesintisiz olarak davalı işverenlik nezdinde çalışmasını sürdürmüşse de davalı işveren tarafından işverenlik nezdindeki çalışmasının, ilgili sigorta müdürlüğüne zamanında bildirilmediği ve SGK primlerinin eksik yatırıldığı görülmüştür. Bu haksız duruma karşın yasadan kaynaklanan hakları kendisine ödenmemiş olduğundan davacı müvekkilin tüm süre çalıştığının tespiti için işbu davayı ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

Aşağıda açıklayacağımız sebepler ve işbu dilekçe ekinde sunacağımız deliller ile tanık anlatımlarıyla da ortaya konulacağı üzere müvekkil kanunen kendisine tanınmış haklarının tamamına hamil olmuştur. Şöyle ki;

1-Celb edilecek Sigorta belgeleriyle (EK-1) de ortaya konulacağı üzere müvekkil, …/…/…. tarihinde nedensiz olarak işten çıkarılmıştır. Bu tarihe kadar kesintisiz çalışmış olup, çalışmasının büyük bir kısmı sigorta müdürlüğüne bildirilmemiştir.

2- Sunulan ücret bordrolarından (EK-2) da anlaşılacağı gibi müvekkil çalıştığı dönem boyunca işverenlikte aynı pozisyonda çalışan diğer işçiler gibi sigortası asgari ücretten yatmakta; ….. TL ise aylık elden ücret almaktadır. (Bu hususta tanık anlatımları önem arz etmektedir.)

3- Davacı müvekkil, davalı işverenliğe, sigorta primlerinin yatırılması yönünde talepte bulunmuşsa da davalı tarafından bununla ilgili herhangi bir cevap verilmemiştir. Bunun üzerine müvekkil, …/…/…. tarihinde Ankara Noterliğinin 12345 Yevmiye Numaralı …/…/….tarihli İhtarnamesi (EK-3) ile davalı işvereni ihtar etmiş, ihtarname muhatabına ulaşmış ancak ihtarname de sonuç doğurmamıştır.

4- Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle sair işçilik hak ve alçaklarımız ile fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla davacı müvekkilin bildirilmeyen bu süreler içerisinde sigortalı olduğunun tespiti amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, sair ilgili mevzuat

DELİLLER              : Tanık Anlatımları, Davacının şahsi sicil dosyası, Maaş ödemelerine ilişkin belgelerin bankalardan celbi, Davacının işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile hizmet durum belgelerinin SGK’ dan celbi, EKTE SUNULAN DİĞER BELGELER, Müvekkil ile davalı firma arasındaki mail yazışmaları, dilekçeler, karşılıklı şikayetlere ilişkin hukuki belgeler (bilahare sunulacaktır, celbi de talep edilmektedir.), Her türlü sair delil,

 Davalı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

-Davacı Müvekkilin, davalı işverenlik hizmetinde …/…/…. –…/…/…. Tarihleri Arasında Kesintisiz Olarak Sigortalı Olarak Çalıştığı Hususunun Tespitine,

-Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 01.09.2021

 

Davacı Vekili

 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button