AİLE HUKUKU

Aile Konutu Şerhi Kaldırılması Dava Dilekçesi

ANKARA (    ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI         : A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES               : 

VEKİLİ              :

DAVALI              : C… D… (T.C.:…………)

ADRES                :

DAVA KONUSU : Dava konusu taşınmaz üzerine konulan aile konutu şerhinin kaldırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. D…., ../../…. tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Taraflar evlilik birliği süresince evlilik birliğinin kurulmasından önceki tarihten beri müvekkile ait olan, tapu kayıtlarını ekte sunduğumuz (EK-1) …… adresindeki ….İli, …..İlçesi, …….. Ada, …Parsel, .. Kat, …. No.lu dairede birlikte yaşamışlardır. Evliliğin daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamasıyla taraflar boşanma kararı almışlardır.

Müvekkil tarafından, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası açılmıştır. Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-2) ilamıyla ikame edilen boşanma davası sonuçlanmıştır.  ve ../../… tarihinde bu karar kesinleşmiştir.

Tarafların evlilikleri son bulmadan önce davalı tarafından …. Tapu Müdürlüğü’ ne yapılan başvuru yapılmış ve …. Tapu Müdürlüğü’nün ../../…. Tarihli yazısı (EK-3) ile dava konusu konuta Aile Konutu Şerhi konulmuştur. Ekte sunmuş olduğumuz kesinleşme şerhinden de (EK-4) anlaşılacağı üzere ../../… tarihinde Boşanma kararının kesinleşmiş; evlilik birliği sona ermiştir.

../../…. Tarihli başvurumuz ile (EK-5)  ….. Tapu Müdürlüğü’ ne yapılan başvuru ile evlilik birliği sona erdiğinden Aile Konutu Şerhinin kendiliğinden kalkması gerektiğinden bu yönde işlem yapılması talep edilmişse de …. Tapu Müdürlüğü’nün ../../…. Tarihli yazısı (EK-6) ile talebimiz reddedilmiştir.

Açıklanan tüm bu sebeplerle davaya konu taşınmaz üzerine konulan Aile Konutu Şerhinin kaldırılmasına karar verilmesini ve bu kararın  ….. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bildirilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER: Tapu kayıtları, ikametgah kayıtları, nüfus kayıtları, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası, kararı ve kesinleşme şerhi, …. Tapu Müdürlüğü’nün ../../…. Ve ../../….Tarihli yazısı tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK m.194, HMK, İlgili Mevzuat

TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle;

1.Davamızın ve tüm taleplerimizin Kabulüne,

2.Tapu Müdürlüğü’ ne ivedilikle müzekkere yazılarak …… adresindeki ….İli, …..İlçesi, …….. Ada, …Parsel, … Kat, …. No.lu taşınmaz üzerine konulmuş olan Aile Konutu Şerhinin kaldırılmasına,

3.Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 01/03/2023

Davacı A….. B….. Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

 

aile konutu şerhi nasıl kaldırılır, aile konutu şerhi ne zaman kalkar, aile konutu şerhi boşanınca kalkar mı, aile konutu şerhi kaç yıl, aile konutu şerhi nasıl sona erer, aile konutu olduğu nasıl ispatlanır

 

Call Now Button