DİLEKÇE ÖRNEKLERİTRAFİK HUKUKU

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMAK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR

  İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

İTİRAZA KONU

TUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM

TARİHİ                     :…/…/…. saat … : …

TUTANAK TEBLİĞ

TARİHİ                     :../../….

İTİRAZ KONUSU   : T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’ nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B…..’ye ait 06 …. .. plakalı araç ile ilgili olarak ../../…. Tarihinde KTK 73. Maddesi dayanak gösterilerek “Seyir halinde cep telefonu kullanmak” iddiası ile ……. Sicil Numaralı Genel Hizmet Polisi B….. C….. tarafından yukarıda seri ve sıra numarası yazılı Ceza Tutanağı (EK-1) tanzim edilmiştir. Bu tutanak ../../…. Tarihinde müvekkilin adresine tebliğ edilmiştir.

Müvekkil gıyabında düzenlenen itiraza konu tutanak haksız ve de usule aykırı olarak düzenlenmiş olduğundan, tutanağın iptali ve cezanın ortadan kaldırılması talebimizi Mahkemeniz takdirine sunmak zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki anılan tutanak, yasal unsurları taşımamaktadır. Karayolları Trafik Kanununa göre tanzim edilecek ceza tutanağında ihlalin türünün, tarihinin ve ihlal yerinin tam ve doğru olarak gösterilmesi gerekmektedir. Ancak tutanakta iddia edilen ihlalin nerede yapıldığı açıkça belirtilmemiş; yer olarak sadece “Batıkent …. Caddesi girişi” ibaresi kullanılmıştır.

Gerçekleştiği iddia edilen ancak hiçbir somut bir delile dayanmayan ihlal, müvekkil tarafından yapılmamıştır. Müvekkil, o tarihte ihlalin gerçekleştiği iddia edilen Batıkent … Caddesinde dahi bulunmamıştır. İtiraza konu tutanağın sehven müvekkil gıyabında tutulduğu açıktır.

Bununla birlikte tebliğ edilen trafik ceza tutanağında, müvekkilin araçta seyir halindeyken cep telefonunu eline alarak kullandığına dair görüntü kayıtları da bulunmamaktadır. Görüntü kayıtlarının da ceza tutanağı ile tebliğ edilmesi zorunluluk olup, söz konusu tutanak bu yönüyle de usule aykırıdır. Tanzim edilen itiraza konu tutanağın yasada gösterildiği şekilde düzenlenmediği açıktır. Uygulanan ceza mesnetsiz ve usule aykırıdır. Müvekkilin seyir halindeyken cep telefonunu eline alıp kullandığına dair bir belge yoktur. Söz konusu tutanak mesnetsizdir.

Yukarıda da arz olunduğu üzere, müvekkil tarafından seyir halindeyken cep telefonu kullanma yasağı ihlal edilmemiştir. Herhangi bir delile dayanılmadan tanzim edilen tutanak mesnetsiz, haksız ve usule aykırıdır. Müvekkil tarafından KTK.’nun 73. maddesine aykırılık teşkil edecek herhangi bir kural ihlalinde bulunulmamıştır. Bu doğrultuda haksız olarak düzenlenen ceza tutanağının iptali ve cezanın ortadan kaldırılması için Mahkemenize başvuruyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   :  KTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen), Ruhsat fotokopisi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

 SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Müvekkil aleyhine yapılan işleme karşı haklı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,

2-Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen) İPTALİNE,

3-Tutanak ile belirlenen CEZANIN KALDIRILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. 22/12/2021

 

                        Tutanağa İtiraz Eden

                                                                       A…. B…. Vekili

 

 

 

 

Call Now Button