İCRA İFLAS HUKUKU

BORÇLU TARAFINDAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN ALACAKLI TARAFINDAN HÜKÜMSÜZ KILINMASI

Borçlu tarafından ödeme emri tebliğ alındıktan sonra yedi gün içerisinde İcra Müdürlüğüne itiraz edildiğinde ve takibin durdurulması istenildiğinde, İcra Müdürlüğü itirazın süresi içerisinde yapılıp yapılmadığını inceler. Eğer itiraz yedi gün içerisinde yapılmış ve usule uygun ise, İcra Müdürlüğü bir tensip tutanağı düzenleyerek, borçlu tarafından itiraz edildiğini ve takibin durdurulduğunu karar altına alır.

Borçlu tarafından dosyaya gider avansı yatırıldı veya posta pulu eklendi ise, talep de var ise, İcra Müdürlüğünün takibin durdurulması kararı ve Borçlu tarafından yapılan itiraz dilekçesi Alacaklı tarafa/vekiline tebliğ edilir.

Alacalı taraf, alacağında haklı ise, borçlunun haksız ve kötü niyetli olarak ödeme emrine itiraz ettiğini ve takibi durdurduğunu iddia ediyorsa, söz konusu itirazı ortadan kaldırmalı ve takibe kaldığı yerden devam ederek, haciz aşamasına geçebilmelidir. Borçlu tarafından yapılan itirazın hükümsüz kılınması için iki yol vardır.

1-Esas Mahkemede itirazın İptali Davası açmak

2-Elinde İcra İflas Kanunu 68 ve 68/a da sayılan belge bulunan alacaklılar açısından İcra Hukuk Mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvurmak

Esas Mahkemede İtirazın İptali Davası Açmak

Söz konusu dava, borçlu tarafından durdurulan icra takibinin devamını sağlamaya yönelik bir eda davası olup; davacısı icra takibinin alacaklısı, davalısı icra takibinin borçlusudur. Davacı taraf borçlu tarafından İcra Müdürlüğüne sunulan ödeme emrine itiraz dilekçesini tebliğ aldıktan itibaren 1 yıl içerisinde bu davayı açmalı ve borçlu tarafından yapılan itirazın iptalini ve takibin devamına karar verilmesini istemelidir. Bu dava, alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisinin türüne göre değiştir. Taraflar tacir veya yaptıkları iş ticaret ise Ticaret Mahkemesinde, taraflardan biri tüketici, diğeri de satıcı ise Tüketici Mahkemesinde vs. alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiye göre belirlenecek olan mahkemede açılacaktır. Söz konusu dava ile ilgili ayrıntılı bilgi ilerleyen yazılarımızda verilecektir.

Elinde İcra İflas Kanunu 68 Ve 68/a Da Sayılan Belge Bulunan Alacaklılar Açısından İcra Hukuk Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması Yoluna Başvurmak

İtirazın kaldırılması bir dava değildir. İcra İflas Kanunu 68 ve 68/a da sayılan belgelerden birine sahip olan alacaklının, borçlunun itirazını tebliğ almasından itibaren 6 ay içerisinde İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak itirazı ortadan kaldırıp, takibe devam edebileceği bir yoldur. Söz konusu başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi ilerleyen yazılarımızda verilecektir.

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button