DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TAHLİYE

TALEBİNDE

BULUNAN

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES             

DAVA DEĞERİ      :………………….TL        

TALEP KONUSU    : Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan …/…./…. tarihli itirazın iptali ile temerrüt sebebiyle tahliye talebimizdir.

AÇIKLAMALAR 

Davalı C….. D…., mülkiyeti davacı müvekkile ait olan iş yerinde ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı olarak oturmaktadır. Taraflar arasında yapılan kontrata göre kiralanan iş yerinin aylık kira bedeli 000,00TL’dir ve her ayın … günü ödenecektir.

Taraflar arasında akdedilen söz konusu kontrata rağmen davalı, takip tarihine kadar olan son … aylık kira bedelini ödemediği için, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas Sayılı dosyası ile ödenmemiş kira karşılığı olan toplam 000,00 TL asıl alacak üzerinden ödeme emri (EK-2) gönderilmiş; ödeme emri borçlu kiracıya ../../….tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davalı borçlu takip talebine …/…./…. tarihinde itiraz etmişse de, yapılan bu itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Bu suretle kira bedellerini ödemeyen ve temerrüde düşen davalı kiracının haksız olarak yapılan itirazının iptalini ve ödeme yapmadığı takip bedeli ile ilgili hak ve taleplerimiz saklı tutularak; kira sözleşmesine konu taşınmazın temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etme zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (156 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Davamızın KABULÜNE, İtirazın İPTALİNE ve TAKİBİN DEVAMINA,

2-Kiralanan Yerin Temerrüt Sebebiyle Tahliyesi ve Boş Olarak Teslimine,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 16/09/2021

Tahliye Talebinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                    

 

 

 

 

Call Now Button