AİLE HUKUKU

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Haysiyetsiz Hayat Sürme

Özel Boşanma Nedeni

Nisbi Boşanma Nedeni

Türk Medeni Kanunu Madde 163, TMK 163

 

İlgili Kanun Maddesi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 163.madde

Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedir?

Haysiyet kelimesi, değeri, itibar, saygınlık, toplum gözündeki yer anlamlarına gelmektedir. Haysiyetsiz yaşam sürmek ise, toplumun değer yargılarına aykırı bir hayat yaşamayı ifade etmektedir. Toplum değer yargılarına aykırı yaşam, toplumdan topluma fark göstermektedir. Bu noktada nelerin haysiyetsiz yaşam sayılacağı noktasında içinde yaşanılan grubun, topluluğun değer yargıları belirli olacağı gibi, bu karşılaştırmayı yapacak olan hakimin takdiri de önem arz etmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

-Haysiyetsiz Bir Hayat Sürmek

-Haysiyetsiz Bir Hayat Süren Eşle Birlikte Yaşamasının Diğer Eşten Beklenilememesi

Haysiyetsiz Bir Hayat Sürmek

Haysiyetsiz yaşam sürmek, yukarıda da belirttiğimiz gibi toplum değer yargılarına göre belirlenecek bir durumdur. Bu toplumdan topluma değiştiği gibi zamandan zamana da değişmektedir. Alkol bağımlılığı, dolandırıcılık, kalpazanlık, dost hayatı sürmek, eşi dışında biri ile birliktelik, kumarbazlık, para karşılığı birlikte olmak, jigololuk, hayat kadınlığı vs. durumlar haysiyetsiz hayat sürmenin örneklerindendir. Ancak bir husus önem arz etmektedir. Söz konusu eylem ve davranışların tek sefer değil, kanun lafzından da anlaşılacağı üzere birden çok kez gerçekleşmesi ve devamlılık arz etmesi, bir nevi yaşam tarzı halini alması gerekmektedir. Tek tek gerçekleşen bu tarz eylemler evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasına konu olabilecek olup, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma davasında söz konusu boşanma sebebinin devamlılık arz etmesi gerekmektedir.

Haysiyetsiz Bir Hayat Süren Eşle Birlikte Yaşamasının Diğer Eşten Beklenilememesi

Şüphesiz ki yukarıda belirtilen yaşam biçimlerinin hepsi haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma davasına gerekçe olabilmekte, fakat hakim her zaman boşanma kararı vermemektedir. Zira eşlerin ikisinin de haysiyetsiz yaşam sürdükleri durumlarda, birbirlerine karşı açacakları haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davalarının, çekilmezlik şartını sağlamaması nedeniyle reddedileceği açıktır.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasında Özel Durumlar

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açmak için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Ancak eşin haysiyetsiz yaşantısından çok uzun zaman geçtikten sonra, bu sebebe dayanarak açılan boşanma davasının kötü niyetli olacağı ve birlikte yaşamanın beklenilemezliği şartının gerçekleşmemiş olması nedeniyle reddedilme olasılığı yüksektir. Zira davacı eş, bu durumu bildiği halde uzun müddet ses çıkarmamış, sineye çekmiş, karşı tarafı affetmiş ve ortak hayatı sürdürmüştür.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasında Taraflar

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasının Davacısı, diğer eştir. Davalı taraf ise haysiyetsiz bir hayat süren eştir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise tarafların son kez 6 ay birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Ancak tarafların ayrı yaşamaları noktasında HMK hükümleri uygulanacaktır.

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button